Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 75/BC-BPC Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề "Kết quả thực hiện các biện pháp nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX và các chỉ số theo Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh 29/07/2020
2 11/KH-BPC Kế hoạch giám sát về "Kết quả tổ chức thực hiện các biên pháp nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, PAR Index và các chỉ số theo Quyết định 1039/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, trên địa bàn tỉnh" 13/02/2020
3 30/2019/NQ-HĐND Ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/07/2019
4 49/2018/NQ-HĐND Quy định nội dung và mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 14/12/2018
5 26/NQ-HĐND Nghị Quyết quy định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan nhà nước ở địa phương trong việc bảo đảm thời gian trình dự thảo NQ, đề án, b/c tại kỳ họp HĐND tỉnh và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; chất vấn, yêu cầu, kiến nghị giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND 19/09/2018
6 27/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua danh mục NQ do UBND tỉnh trình tại các kỳ họp 06 tháng cuối năm 2018 của HĐND tỉnh 19/09/2018
Hiển thị 6 kết quả
của 1