Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 178/KH-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021 31/12/2020
2 171/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2021 25/12/2020
3 172/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh 25/12/2020
4 135/KH-UBND Kế hoạch Triển khai xác định Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả Cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 06/10/2020
5 122/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 11/09/2020
6 101/KH-UBND Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2020 22/07/2020
7 98/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai nhân rộng việc thực hiện mô hình một cửa tại một số đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 20/07/2020
8 72/KH-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình công tác trọng tâm về cải cách tư pháp năm 2020 trên địa bàn tỉnh 21/05/2020
9 70/KH-UBND Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 19/05/2020
10 47/KH-UBND Kế hoạch Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đỏa giai đoạn 2017-2021" năm 2020 13/04/2020
11 52/KH-UBND Kế hoạch Tổng kết công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020 10/04/2020
12 40/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh BR-VT 30/03/2020
13 33/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 11/03/2020
14 24/KH-UBND Kế hoạch Triển khai, thực hiện Quyết định số 76/QĐ-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi thi tình hình hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 28/02/2020
15 40/KH-UBND Kế hoạch Bảo đảm an sinh xã hội 26/02/2020
16 11/KH-BPC Kế hoạch giám sát về "Kết quả tổ chức thực hiện các biên pháp nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, PAR Index và các chỉ số theo Quyết định 1039/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, trên địa bàn tỉnh" 13/02/2020
17 10/KH-HĐPH Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 17/01/2020
18 10/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 17/01/2020
19 31/KH-SLĐTBXH Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 17/01/2020
20 08/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn tỉnh năm 2020 15/01/2020
Hiển thị 1 - 20 of 42 kết quả.
của 3