Thông báo Thông báo

Phối hợp mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lĩnh vực LĐ-TBXH và các khóa bồi dưỡng cấp chứng chỉ quốc gia

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠÍ HỌC LAO ĐỘNG-XÃ HỘI (CSII)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
Độc lập - Tựdo - Hạnh phúc

 

 

 

Số: 27/ĐHLĐXH-BDDV                                    TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2021

V/v Phối hợp mở các ỉớp bồi dưẽmg nghiệp
vụ ỉĩnh vực LĐ-TBXH và các khóa bồi dưỡng
cấp chửng chỉ quốc gia

Kính gửi: Giám đốc Sở Lao động thương binh và Xã hội

Trường Đại học Lao động - Xã hội (CSII) tại Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; có chức năng đào tạo nguôn nhân lực và bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Nhiều năm qua, được sự hỗ trợ của Sở Lao động - Thương binh và Xã nội các tỉnh/thành phố phía Nam, Trường Đại học Lao động - Xã hội (CSII) đã tổ chức nhiều lóp đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác LĐ-TBXH, Công tác xã hội cũng như đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác lao động, tiền lương, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội trong các thành phần kinh tế.

Năm 2021, thực hiện Quyết định số 01/QĐ-LĐTBXH ngày 04/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành Ke hoạch hành động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết số 01/NQ- CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 01/01/2021 của Chính phủ và quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021- 2030, Nhà trường tiếp lục tô chức các lóp hoi dường nghiệp vụ về các lĩnh vực lao động, người có công và các khóa bồi dưỡng cấp chứng chỉ Kế toán trưởng; chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội hạng m, hạng IV; chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ ngành công tác xã hội; chúng chỉ ứng d\ ng công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao; chứng chỉ Bồi dưỡns kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng ngành LĐ-TBXH.

Với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực tiên trong công tác của ngành. Trường rất mong được phôi họp với quý Sở tổ chức các lóp bồi dưỡng nghiệp vụ, các lóp bồi dưỡng cấp chứng chỉ, kèm theo văn bản này là danh mục các chươns trình, để quý Sở tham khảo và lựa chọn.

Mọi chi tiết xin liên hệ với: Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng và Dịch vụ, ĐT: 028.371.80878 (139), địa chỉ email: ttdtbđdv@ldxh.edu.vn; TS. Nguyễn Văn Đôns, ĐT: 0989.991.449; địa chỉ email: dongnv@ldxh.edu.vn.

Trân trọng,

Text Box: PHÓ HIỆU TRU ỞNG/GIÁM ĐỐC CSII TS. Phạm Ngọc Thành Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Lưu: VT, TT.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI (CSII)

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BÒI DƯỠNG VÀ DỊCH vụ

SỐ 1018 TÔ Ký, p. Tân Chánh Hiệp, Q12, thành phố HCM
Điện thoại: 028.371.80878 (139) - Website: www.ldxh.edu.vn

I. DANH MỤC CÁC CHUYÊN ĐẺ BÒI DƯỠNG NGHIỆP vụ

 1. Nghiệp vụ lao động - thương binh và xã hội: Dành cho cản bộ nhân viên làm công tác LĐ-TBXH các cấp, đặc biệt là cắp xã/'phường/'thị trấn.
 2. Nghiệp vụ dịch vụ việc làm: Dành cho cản bộ, nhân viên làm công tác giá' thiệu việc làm của các Trung tâm Dịch vụ việc làm.
 3. Nghiệp vụ quản trị nhân sự trong doanh nghiệp: Dành cho cản bộ nhân viên làm công tác Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp.
 4. Quản lý nhà nước về lao động - tiền lương, bào hiếm xã hội và an toàn lao động: Dành cho cán bộ nhân viên làm công tác quản lý nhà nước về Lao động — Tiền lương; Bảo hiếm xã hội và An toàn lao động.
 5. Nghiệp vụ lao động - tiền lương, bảo hiếm xã hội và an toàn lao động trong doanh nghiệp: Dành cho cán bộ nhân viên làm công tác Lao động - Tiền lương; Bảo hi êm xã hội và An toàn lao động trong doanh nghiệp.
 6. Nghiệp vụ an toàn vệ sinh lao động: Dành cho Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động; Người làm công tác A TSVLĐ; Người làm công tác y tê trong doanh nghiệp; Cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.
 7. Công tác bình đăng giới: Dành cho cản bộ làm công tác bình đăng giới cấp tỉnh, huyện, xã.
 8. Công tác bảo vệ trẻ em: Dành cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên làm việc với trẻ em các cấp.
 9. Công tác giảm nghèo: Dành cho cán bộ giảm nghèo các cấp.
 10. Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng: Dành cho cán bộ, nhân viên xã/phường/thị trấn làm việc với người tâm thần; Thân nhân người tâm thần.
 11. Tư vấn điều trị nghiện ma túy: Thực hiện theo TT 04/2016/TT-BLĐTBXH, ngàv 28/4/2016, ban hành khung chưcmg trình đào tạo về tư van điều trị nghiện ma túy.
 12. Kiên thức, phưong pháp, kỹ năng công tác xã hội: Dành cho cộng tác viên công tác xã hội xã/phường/thị trấn.
 13. Kiến thức, phương pháp, kỹ năng công tác xã hội: Dành cho cản bộ, nhân viên CTXH các Trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH; Trung tâm BTXtì.
 14. Công tác xã hội trường học: Dành cho cán bộ nhân viên làm công tác tham van học đường.

 

15. Công tác xã hội bệnh viện: Dành cho cán bộ, nhân viên làm công tác xã hội trong bệnh viện.

II. DANH MỤC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ

 1. Danh mục các khóa đào tạo cấp chứng chỉ Quốc gia
  1. Khóa bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp; Doanh nghiệp.
  2. Khóa bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội (Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH- BNV ngày 19/8/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ quy đinh mã số và tiêu chuân chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội)
 • Khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nhân viên công tác xã hội (hạng IV);
 • Khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Công tác xà hội viên (hạng III);
 • Khóa bồi dưỡng Cộng tác viên công tác xã hội.
 1. Khóa bồi dưỡng và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
 • Khóa bồi dưỡng ửng dụng công nghệ thông tin cơ bản;
 • Khóa bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao.
 1. Khóa Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng (Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chỉnh phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức; tiêu chuẩn, điều kiện bo nhiệm và bô nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phù quy định về tuyến dụng, sử dụng và quản lý công chức; tiêu chuân, điêu kiện bô nhiệm và bô nhiệm lại viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; Nghị định sô 29/2012/NĐ- CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức).
 2. Danh mục các khóa đào tạo cấp chứng chỉ Trường
 1. Quản trị nhân kucwj trong doanh nghiệp
 2. Quản trị tiền lương và phúc lợi trong doanh nghiệp
 3. Nghiệp vụ định mức lao động và tiền lương trong doanh nghiệp
 4. Quản trị hệ thống trả lương 3Ps trong doanh nghiệp
 5. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giai4r viên trong giải quyết tranh chấp lao động
 6. Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần
 7. Công tác xã hội với người sứ dụng chất gây nghiện
 8. Công tác xã hội với người khuyết tật
 9. Công tác xã họi với người cao tuổi
 10. Công tác xã hội trong trường học
 1. Công tác xã hội trong bệnh viện
 2. Báo cáo thuế
 3. Kế toán ngắn hạn
 4. Kỹ năng khởi nghiệp kinh doanh

 

 

 

 

 

 
 

TS. Phạm Ngọc Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 4575821

Dịch vụ công trực tuyến

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

Đào tạo nghề

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ

 

Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?