Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Giới thiệu chung

I./ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

II./ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động, tiền lương và việc làm trong khu vực doanh nghiệp; giáo dục nghề nghiệp (trừ sư phạm); bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội) và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

III./ LÃNH ĐẠO CƠ QUAN 

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc;

b) Giám đốc Sở là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở;