Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Giới thiệu chung

I./ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

II./ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại mục II, phần I Thông tư Liên tịch số 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/7/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hư­ớng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý Nhà nước của UBND cấp xã về lao động, người có công và xã hội. 

III./ LÃNH ĐẠO CƠ QUAN 

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có 01 Giám đốc và 04 Phó Giám đốc;

b) Giám đốc Sở là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở;