Dự án đấu thầu mua sắm công Dự án đấu thầu mua sắm công

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trang trí khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh phục vụ lễ viếng Lễ 22/12 năm 2020

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU     

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH                     

                    VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /QĐ-SLĐTBXH                    

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trang trí khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh phục vụ lễ viếng Lễ 22/12 năm 2020.

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

 

Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (TBXH) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị Quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1401/QĐ-SLĐTBXH ngày 16/12/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự toán kinh phí trang trí khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh phục vụ Lễ 22/12 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1411/QĐ-SLĐTBXH ngày 17/12/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về phê duyệt kế hoạch lựa chọn gói thầu trang trí khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh phục vụ lễ viếng Lễ 22/12 năm 2020;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 17/12/2020 giữa Sở Lao động –Thương binh và Xã hội và Công ty Cổ phần Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu về gói thầu trang trí khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh phục vụ lễ viếng Lễ 22/12 năm 2020;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch – Tài chính.                                                         

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trang trí khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh phục vụ lễ viếng Lễ 22/12 năm 2020, cụ thể như sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu.

- Địa chỉ: 221 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT: 50.369.000 đồng (Năm mươi triệu ba trăm sáu mươi chín ngàn đồng).

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.

- Nguồn vốn: Nguồn dự toán bố trí đầu năm 2020 của đơn vị.

- Địa điểm đầu tư: Tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 2. Công ty Cổ phần Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu, là đơn vị trúng thầu có trách nhiệm liên hệ với chủ đầu tư tiến hành ký kết hợp đồng để triển khai thực hiện gói thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Người có công, Tổ trưởng Tổ quản trang và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                     

- Như Điều 3;                                                                                  

- Lưu: VT, KHTC.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Quốc Khánh

 

         

                                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                             

 

 


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 12
Tất cả: 4673574

Dịch vụ công trực tuyến

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

Đào tạo nghề

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ

 

Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?