Dự án đấu thầu mua sắm công Dự án đấu thầu mua sắm công

Hướng dẫn trình tự hồ sơ, thủ tục mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đối với các gói thầu theo hình thức chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặt biệt

UBND TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 
 
 

 


Số:            /SLĐTBXH-KHTC

V/v hướng dẫn trình tự hồ sơ, thủ tục mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đối với các gói thầu theo hình thức chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặt biệt.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 


Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 12 năm 2020

                                   

Kính gửi:

- Trưởng phòng các phòng chuyên môn thuộc Sở;

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc sở.

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại điều 26 Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 29/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng; Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thời gian qua, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã các văn bản triển khai kịp thời về chế độ đấu thầu đến các phòng chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở. Tuy nhiên, khi thực hiện vẫn chưa có sự thống nhất, xảy ra sai sót, chưa đầy đủ theo quy định trong việc lập hồ sơ, thủ tục mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đối với các gói thầu theo hình thức chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

Nhằm tạo sự thống nhất, tránh sai sót, không bị xuất toán khi kiểm toán, thanh tra, quyết toán đối với quy trình, thủ tục mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ các gói thầu theo hình thức chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt tại các phòng chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; Sở Lao động – TBXH hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Đối với hình thức chỉ định thầu:

- Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc đề án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu không quá 100 triệu đồng (một trăm triệu đồng) được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn.

- Về quy trình tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn của Sở Lao động – TBXH tại công văn số 1132/SLĐTBXH-KHTC ngày 26/4/2017 về việc Hướng dẫn quy trình, thủ tục thực hiện hình thức chỉ định thầu rút gọn.

2. Đối với hình thức chào hàng cạnh canh:

2.1. Phạm vi áp dụng chào hàng cạnh tranh:

Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá lớn hơn 100 triệu đồng đến 2 tỷ đồng và thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

b) Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa thông dụng (có nhiều người sử dụng và có nguồn cung cấp đảm bảo, ổn định), sẵn có trên thị trường (hàng hóa được giao ngay khi có nhu cầu mà không phải thông qua đặt hàng để thiết kế, gia công, chế tạo, sản xuất), có đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa (theo tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu chuẩn nước ngoài) và tương đương nhau về chất lượng (có khả năng thay thế lẫn nhau do có cùng đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng và các đặc tính khác).

2.2. Quy trình thực hiện:

2.2.1. Đối với gói thầu có giá lớn hơn 100 triệu đồng đến không quá 200 triệu đồng: Thực hiện theo quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

(1) Trình phê duyệt dự toán mua sắm hàng hóa, dịch vụ.

Đối với nguồn vốn của các đơn vị trực thuộc, thì đơn vị có văn bản trình Sở (đồng gửi Phòng Kế hoạch – Tài chính) xem xét, phê duyệt.

(2) Trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu do một bộ phận trình (Theo Khoản 1, 2, 3 Điều 12 Thông tư số 58/2016/TT-BTC).

Đối với nguồn vốn của các đơn vị trực thuộc, thì đơn vị có văn bản trình Sở (đồng gửi Phòng Kế hoạch – Tài chính).

(3) Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Phòng Kế hoạch – Tài chính thẩm định, trình Lãnh đạo Sở (Theo Khoản 1, 2 Điều 13 Thông tư số 58/2016/TT-BTC).

(4) Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Lãnh đạo Sở duyệt (Theo Điều 14 Thông tư số 58/2016/TT-BTC).

(4.1) Gói thầu mua sắm (Hình thức và phương thức lựa chọn: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng; 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ).

(4.2) Gói thầu Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và thẩm định hồ sơ đề xuất (Hình thức và phương thức lựa chọn: Chỉ định thầu rút gọn).

(4.3) Gói thầu Tư vấn thẩm định lập hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu (Hình thức và phương thức lựa chọn: Chỉ định thầu rút gọn).

Đối với nguồn vốn của các đơn vị trực thuộc, thì sau khi có Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở thì chủ động triển khai các bước bên dưới cho đến kết thúc việc mua sắm.

(5) Tổ chức thực hiện các bước theo Khoản 1, 2, 3 Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

(6) Trên cơ sở đó dự thảo hợp đồng, 02 bên (Đơn vị và nhà thầu) tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng (Biên bản).

(7) Sau khi biên bản thương thảo hợp đồng được thống nhất; đơn vị  có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

(8) Ký kết hợp đồng: Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, biên bản thương thảo hợp đồng và các tài liệu liên quan khác.

2.2.2. Đối với gói thầu có giá lớn hơn 200 triệu đồng đến 2 tỷ đồng được thực hiện quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường theo quy định tại Điều 58 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

2.2.2.1 Trường hợp mua sắm dưới 1 tỷ đồng/gói thầu, thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chon nhà thầu thuộc về Sở:

Bước (1), (2) và (3): Thực hiện giống như quy trình trên.

(4) Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Lãnh đạo Sở duyệt (Theo Điều 14 Thông tư số 58/2016/TT-BTC), trong đó có các gói thầu:

(4.1) Gói thầu mua sắm (Hình thức và phương thức lựa chọn: Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng; 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ).

(4.2) Gói thầu Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và thẩm định hồ sơ đề xuất (Hình thức và phương thức lựa chọn: Chỉ định thầu rút gọn).

(4.3) Gói thầu Tư vấn thẩm định lập hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu (Hình thức và phương thức lựa chọn: Chỉ định thầu rút gọn).

Đối với nguồn vốn của các đơn vị trực thuộc, thì sau khi có Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở thì chủ động triển khai các bước bên dưới cho đến kết thúc việc mua sắm.

(5) Tổ chức thực hiện:

(5.1) Đối với gói thầu Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và thẩm định hồ sơ đề xuất: (i) Biên bản thương thảo hợp đồng; (ii) Quyết định chỉ định thầu; (iii) Hợp đồng tư vấn.

(5.2) Đối với gói thầu Tư vấn thẩm định lập hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu: (i) Biên bản thương thảo hợp đồng; (ii) Quyết định chỉ định thầu; (iii) Hợp đồng tư vấn.

(5.3) Chủ đầu tư ban hành 01 Quyết định để giao cho đơn vị Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và thẩm định hồ sơ đề xuất làm bên mời thầu cho Chủ đầu tư. (Thời gian ban hành quyết định phải sau thời gian phê duyệt các gói thầu 5.1 và 5.2)

(5.4) Các đơn vị tư vấn bắt đầu triển khai thực hiện:

- Đơn vị Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu (kèm hồ sơ liên quan) gửi đơn vị Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu.

- Đơn vị Tư vấn thẩm định lập hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trình Chủ đầu tư quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu (kèm hồ sơ liên quan).

- Sau đó, đơn vị Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và thẩm định hồ sơ đề xuất đăng báo đấu thầu theo quy định (07 ngày làm việc).

- Các bước tiếp theo do 02 đơn vị tư vấn thực hiện: Mở thầu (đơn vị 5.1 thực hiện); Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất; Thư mời thương thảo (đơn vị 5.1 thực hiện), để chủ đầu tư và nhà thầu ký thương thảo hợp đồng; Trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (đơn vị 5.1 thực hiện); Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (đơn vị 5.2 thực hiện).

Trường hợp đến ngày mở thầu mà không có nhà thầu tham gia, thì đơn vị tư vấn (5.1) báo cáo chủ đầu tư để ban hành quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu. Đối với trường hợp các nhà thầu không đáp ứng thì hủy thầu và tiến hành đấu thầu lại theo quy định.

(5.5) Chủ đầu tư ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

(5.6) Ký kết hợp đồng: Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, biên bản thương thảo hợp đồng và các tài liệu liên quan khác.

2.2.2.2 Trường hợp mua sắm từ 1 tỷ đồng/gói thầu đến 2 tỷ đồng/gói thầu, thẩm quyền phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc về UBND tỉnh:

(1) Trình phê duyệt dự toán mua sắm hàng hóa, dịch vụ (kèm theo chứng thư thẩm định giá hoặc 03 báo giá cạnh tranh). Đối với nguồn vốn của các đơn vị trực thuộc, thì đơn vị có văn bản trình Sở (đồng gửi Phòng Kế hoạch – Tài chính).

- Sở có văn bản trình Sở Tài chính xem xét, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

(2) Trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu do một bộ phận trình (Theo Khoản 1, 2, 3 Điều 12 Thông tư số 58/2016/TT-BTC). Đối với nguồn vốn của các đơn vị trực thuộc, thì đơn vị có văn bản trình Sở (đồng gửi Phòng Kế hoạch – Tài chính).

- Sở có Tờ trình gửi Sở Tài chính xem xét, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó có các gói thầu đã thực hiện (như: Tư vấn thẩm định giá; ...) và các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau:

(2.1) Gói thầu mua sắm (Hình thức và phương thức lựa chọn: Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng; 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ).

(2.2) Gói thầu Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và thẩm định hồ sơ đề xuất (Hình thức và phương thức lựa chọn: Chỉ định thầu rút gọn).

(2.3) Gói thầu Tư vấn thẩm định lập hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu (Hình thức và phương thức lựa chọn: Chỉ định thầu rút gọn).

(3) Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt (Theo Khoản 1, 2 Điều 13 Thông tư số 58/2016/TT-BTC).

(4) Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu do UBND tỉnh phê duyệt (Theo Điều 14 Thông tư số 58/2016/TT-BTC).

Sau khi có Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của UBND tỉnh, thì Sở (đối với nguồn vốn của Sở) hoặc đơn vị trực thuộc Sở (đối với nguồn vốn của đơn vị) chủ động triển khai theo bước (5) ở phần 2.2.2.1 trên.

3. Đối với hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt:

Về danh mục các gói thầu và quy trình lựa chọn thực hiện theo Điều 3 và 4 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Áp dụng cho tất cả các nguồn kinh phí tại đơn vị.

5. Trường hợp các văn bản pháp lý được nêu ở trên có điều chỉnh, bổ sung, thay thế thì Sở Lao động – TBXH sẽ có công văn hướng dẫn cụ thể để các phòng chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở thống nhất triển khai thực hiện.

 

Trong quá trình thực hiện nếu có những khó khăn vướng mắc, yêu cầu các đồng chí Trưởng phòng chuyên môn thuộc và các đồng chí Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở kịp thời có ý kiến gửi về Sở để được hướng dẫn và thống nhất thực hiện./.       

 

 

Nơi nhận:                                                                   

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Website Sở;

- Lưu: VT, KHTC.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Quốc Khánh

 

 


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 13
Tất cả: 4673486

Dịch vụ công trực tuyến

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

Đào tạo nghề

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ

 

Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?