Dự án đấu thầu mua sắm công Dự án đấu thầu mua sắm công

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7b – Tư vấn giám sát thi công Tiểu khu nhà ở đối tượng hiện hữu, Nhà bếp ăn, Trạm y tế, Hội trường và xây mới tiểu khu 8A; Khu hành chính, Nhà bảo vệ, thăm nuôi, Hàng rào bao quanh khu quản lý tập trung và hạ tầng kỹ thuật; Các hạng mục thiết bị thuộc dự án Đầu tư, cải tạo lại Khu điều trị nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 
 
 

 


Số:             /QĐ-SLĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 25 tháng 12 năm 2020

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7b – Tư vấn giám sát thi công Tiểu khu nhà ở đối tượng hiện hữu, Nhà bếp ăn, Trạm y tế, Hội trường và xây mới tiểu khu 8A; Khu hành chính, Nhà bảo vệ, thăm nuôi, Hàng rào bao quanh khu quản lý tập trung và hạ tầng kỹ thuật; Các hạng mục thiết bị thuộc dự án Đầu tư, cải tạo lại Khu điều trị nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đầu tư, cải tạo lại khu điều trị nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư, cải tạo lại khu điều trị nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc;

Căn cứ Quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư, cải tạo lại khu điều trị nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc;

Căn cứ Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng đợt 2 (gói thầu số 11-12) và giá dự toán các gói thầu xây dựng số 11, số 12 và các gói thầu tư vấn số 7b, 8b thuộc dự án Đầu tư, cải tạo lại khu điều trị nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc;

Căn cứ Quyết định số 1328/QĐ-SLĐTBXH ngày 27/11/2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 7b – Tư vấn giám sát thi công Tiểu khu nhà ở đối tượng hiện hữu, Nhà bếp ăn, Trạm y tế, Hội trường và xây mới tiểu khu 8A; Khu hành chính, Nhà bảo vệ, thăm nuôi, Hàng rào bao quanh khu quản lý tập trung và hạ tầng kỹ thuật; Các hạng mục thiết bị thuộc dự án Đầu tư, cải tạo lại Khu điều trị nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc;

Căn cứ Quyết định số 606/QĐ-LH ngày 16/12/2020 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Liên Hiệp về việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu số 7b, gói thầu số 11, gói thầu số 12 thuộc dự án Đầu tư, cải tạo lại Khu điều trị nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc;

Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-SLĐTBXH ngày 22/12/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 7b – Tư vấn giám sát thi công Tiểu khu nhà ở đối tượng hiện hữu, Nhà bếp ăn, Trạm y tế, Hội trường và xây mới tiểu khu 8A; Khu hành chính, Nhà bảo vệ, thăm nuôi, Hàng rào bao quanh khu quản lý tập trung và hạ tầng kỹ thuật; Các hạng mục thiết bị thuộc dự án Đầu tư, cải tạo lại Khu điều trị nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và nhà thầu Liên danh Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Quốc Thịnh và Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Xét Tờ trình số 727/TT-LH ngày 24/12/2020 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Liên Hiệp về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7b – Tư vấn giám sát thi công Tiểu khu nhà ở đối tượng hiện hữu, Nhà bếp ăn, Trạm y tế, Hội trường và xây mới tiểu khu 8A; Khu hành chính, Nhà bảo vệ, thăm nuôi, Hàng rào bao quanh khu quản lý tập trung và hạ tầng kỹ thuật; Các hạng mục thiết bị thuộc dự án Đầu tư, cải tạo lại Khu điều trị nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc và Báo cáo thẩm kết quả lựa chọn nhà thầu của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hoàn Minh Lâm ngày 25/12/2020;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7b – Tư vấn giám sát thi công Tiểu khu nhà ở đối tượng hiện hữu, Nhà bếp ăn, Trạm y tế, Hội trường và xây mới tiểu khu 8A; Khu hành chính, Nhà bảo vệ, thăm nuôi, Hàng rào bao quanh khu quản lý tập trung và hạ tầng kỹ thuật; Các hạng mục thiết bị thuộc dự án Đầu tư, cải tạo lại Khu điều trị nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc với các nội dung như sau:

- Đơn vị trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Quốc Thịnh và Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Địa chỉ giao dịch: Số 850/D7, đường 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Giá trị trúng thầu: 1.517.666.010 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm mười bảy triệu, sáu trăm sáu mươi sáu ngàn, không trăm lẻ một đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 tháng.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

Điều 2. Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Bên mời thầu có trách nhiệm tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Bên mời thầu, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quốc Thịnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                                                           

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT, KHTC.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Quốc Khánh

 

 


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 10
Tất cả: 4673533

Dịch vụ công trực tuyến

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

Đào tạo nghề

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ

 

Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?