Dự án đấu thầu mua sắm công Dự án đấu thầu mua sắm công

Thông báo ngày khởi công xây dựng gói thầu xây lắp số 11 và số 12, công trình Đầu tư, cải tạo lại Khu điều trị nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ.A VIỆT NAM

     SỞ LAO ĐỘNG - TBXH                                    Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

                  

       Số:            /TB-LĐTBXH                    Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v Thông báo ngày khởi công xây dựng gói thầu xây lắp số 11 và số 12,

công trình Đầu tư, cải tạo lại Khu điều trị nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc.

_____________________________________________

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 31/10/2019  của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án Đầu tư, cải tạo lại Khu điều trị nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc;

Căn cứ Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng đợt 2 (gói thầu số 11-12) và giá dự toán các gói thầu xây dựng số 11, số 12 và các gói thầu tư vấn số 7b, 8b thuộc dự án Đầu tư, cải tạo lại khu điều trị nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc;

Căn cứ Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020,

Căn cứ Quyết định số 1473/QĐ-SLĐTBXH ngày 25/12/2020 của Sở Lao động –TBXH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11 – Cải tạo sửa chữa các hạng mục hiện hữu (Tiểu khu nhà ở đối tượng hiện hữu, Nhà bếp ăn, Trạm y tế, Hội trường) và xây mới tiểu khu 8A, dự án Đầu tư, cải tạo lại Khu điều trị nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc;

Căn cứ Quyết định số 1474/QĐ-SLĐTBXH ngày 25/12/2020 của Sở Lao động –TBXH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12 – Sửa chữa và xây mới khu hành chính, Nhà bảo vệ - thăm nuôi, Hàng rào bao quanh khu quản lý tập trung và hạ tầng kỹ thuật, dự án Đầu tư, cải tạo lại Khu điều trị nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc;

Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng số 39/2020/HĐ-XD ký ngày 25/12/2020 giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Lang Phong về việc thi công xây dựng gói thầu số 11, dự án Đầu tư, cải tạo lại Khu điều trị nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc, 

Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng số 68/2020/HĐ-XD ký ngày 25/12/2020 giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Công ty Cổ phần Xây dựng Đức Tuấn về việc thi công xây dựng gói thầu số 12, dự án Đầu tư, cải tạo lại Khu điều trị nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xin thông báo thời gian khởi công xây dựng gói thầu số 11 và số 12, dự án Đầu tư, cải tạo lại Khu điều trị nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc với nội dung như sau:

1- Chủ đầu tư: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Địa chỉ: Khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 01 đường Phạm văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, điện thoại: 0254.3811708. Email: soldtbxh@baria-vungtau.gov.vn

 

           

2- Tên gói thầu:

  • Gói thầu số 11 - Cải tạo sửa chữa các hạng mục hiện hữu (Tiểu khu nhà ở đối tượng hiện hữu, Nhà bếp ăn, Trạm y tế, Hội trường) và xây mới tiểu khu 8A.
  • Gói thầu số 12 – Sửa chữa và xây mới khu hành chính, Nhà bảo vệ - thăm nuôi, Hàng rào bao quanh khu quản lý tập trung và hạ tầng kỹ thuật.

3- Tên công trình: Đầu tư, cải tạo lại Khu điều trị nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc.

4- Địa điểm xây dựng: Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy, ấp Phú Thiện, xã Hòa hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

5- Ngày khởi công xây dựng: 29/12/2020.

6- Thời gian thi công hoàn thành: 24 tháng kể từ ngày khởi công.

7- Các đơn vị liên quan công trình:

- Đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế: Công ty CP Kiến trúc PI;

- Đơn vị tư vấn QLDA: Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thiên Phúc;

- Đơn vị tư vấn giám sát thi công: Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quốc Thịnh và Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Đơn vị thi công gói thầu xây lắp số 11: Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Lang Phong.

- Đơn vị thi công gói thầu xây lắp số 12: Công ty Cổ phần Xây dựng Đức Tuấn.

Nay Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xin thông báo việc khởi công công trình đến các cơ quan biết và tạo điều kiện cho Chủ đầu tư triển khai dự án trên./.

 

Nơi nhận:

- Bộ Lao động - TBXH (b/c);

- TTr. Tỉnh ủy (b/c);

- UBND Tỉnh (b/c);

- Các Sở: KHĐT, TNMT, XD, TC;

- Kho bạc Nhà nước BR-VT;

- UBND huyện Xuyên Mộc;

- UBND xã Hòa Hiệp;

- Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy;

- Các đơn vị tư vấn liên quan;

- Đơn vị thi công;

- Lưu: VT, KHTC.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Quốc Khánh

 

 


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 9
Tất cả: 4673529

Dịch vụ công trực tuyến

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

Đào tạo nghề

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ

 

Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?