Dự án đấu thầu mua sắm công Dự án đấu thầu mua sắm công

Phê duyệt E - HSYC gói thầu số 03 – Cung cấp hàng hóa làm quà tặng để đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm tặng quà các đơn vị và cá nhân nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng và đón tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số:             /QĐ-SLĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày        tháng 12 năm 2020

 

                                                                                                                

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt E - HSYC gói thầu số 03 – Cung cấp hàng hóa làm quà tặng để đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm tặng quà các đơn vị và cá nhân nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng và đón tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 1485/QĐ-SLĐTBXH ngày 25/12/2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự toán gói Cung cấp hàng hóa làm quà tặng để đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm tặng quà các đơn vị và cá nhân nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng và đón tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1493/QĐ-SLĐTBXH ngày 28/12/2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp hàng hóa làm quà tặng để đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm tặng quà các đơn vị và cá nhân nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng và đón tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021;

Xét Tờ trình của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Liên Hiệp về việc đề nghị phê duyệt E - HSYC gói thầu số 03 – Cung cấp hàng hóa làm quà tặng để đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm tặng quà các đơn vị và cá nhân nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng và đón tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 và Báo cáo thẩm định của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hoàn Minh Lâm;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Người có công.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E - HSYC gói thầu số Cung cấp hàng hóa làm quà tặng để đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm tặng quà các đơn vị và cá nhân nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng và đón tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 như sau:

1. Khái quát

- Tên dự án: Cung cấp hàng hóa làm quà tặng để đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm tặng quà các đơn vị và cá nhân nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng và đón tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021.

- Tên gói thầu: Cung cấp hàng hóa làm quà tặng để đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm tặng quà các đơn vị và cá nhân nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng và đón tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021.

- Chủ đầu tư: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Liên Hiệp.

- Nguồn vốn: Ngân sách địa phương năm 2021.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.

2. Nội dung E - Hồ sơ yêu cầu: Gồm 03 phần:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

 

(Nội dung chi tiết thể hiện tại E-HSYC kèm theo)

Điều 2. Trưởng phòng Người có công, Bên mời thầu có trách nhiệm tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, các Trưởng phòng: Kế hoạch – Tài chính, Người có công, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Liên Hiệp và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KHTC, NCC.

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Trần Quốc Khánh

 


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 9
Tất cả: 4673447

Dịch vụ công trực tuyến

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

Đào tạo nghề

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ

 

Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?