Dự án đấu thầu mua sắm công Dự án đấu thầu mua sắm công

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 – Mua sắm khánh vàng thuộc dự toán Mua sắm khánh vàng chúc thọ người tròn 90 tuổi và tròn 100 tuổi nhân dịp tết Nguyên đán

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 
 
 

 


Số:             /QĐ-SLĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày    tháng 12 năm 2020

 

                                                                                                                

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 – Mua sắm khánh vàng thuộc dự toán Mua sắm khánh vàng chúc thọ người tròn 90 tuổi và tròn 100 tuổi nhân dịp tết Nguyên đán

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Văn bản số 12311/UBND-VP ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kinh phí chúc thọ người cao tuổi 90 tuổi và 100 tuổi nhân dịp tết Nguyên đán năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1254/QĐ-SLĐTBXH ngày 19/11/2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm khánh vàng chúc thọ người tròn 90 tuổi và tròn 100 tuổi nhân dịp tết Nguyên đán;

 Căn cứ Quyết định số 1329/QĐ-SLĐTBXH ngày 27/11/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt E-HSYC gói thầu số 01 – Mua sắm khánh vàng thuộc dự toán Mua sắm khánh vàng chúc thọ người tròn 90 tuổi và tròn 100 tuổi nhân dịp tết Nguyên đán;

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-LH ngày 08/12/2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Liên Hiệp về việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu thực hiện gói thầu số 01 – Mua sắm khánh vàng thuộc dự toán Mua sắm khánh vàng chúc thọ người tròn 90 tuổi và tròn 100 tuổi nhân dịp tết Nguyên đán;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 11/12/2020 giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Hoa Ly về việc thực hiện gói thầu số 01 – Mua sắm khánh vàng thuộc dự toán Mua sắm khánh vàng chúc thọ người tròn 90 tuổi và tròn 100 tuổi nhân dịp tết Nguyên đán;

Xét Tờ trình số 695/TT-LH ngày 11/12/2020 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Liên Hiệp về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 – Mua sắm khánh vàng thuộc dự toán Mua sắm khánh vàng chúc thọ người tròn 90 tuổi và tròn 100 tuổi nhân dịp tết Nguyên đán và Báo cáo thẩm định của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hoàn Minh Lâm ngày 14/12/2020;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Bảo trợ xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 – Mua sắm khánh vàng thuộc dự toán Mua sắm khánh vàng chúc thọ người tròn 90 tuổi và tròn 100 tuổi nhân dịp tết Nguyên đán như sau:

- Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Hoa Ly.

- Địa chỉ: Số 111/11 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

- Giá đề nghị trúng thầu: 805.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm lẻ năm triệu đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 tháng.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

Điều 2. Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Bên mời thầu có trách nhiệm tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, các Trưởng phòng: Kế hoạch – Tài chính, Bảo trợ xã hội, Bên mời thầu, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Hoa Ly và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

KT.GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;

- Kho bạc NN;

- Website Sở LĐTBXH;

- Lưu: VT, BTXH.

 

                                                                                                                                                  Trần Quốc Khánh

 


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 4673553

Dịch vụ công trực tuyến

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

Đào tạo nghề

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ

 

Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?