Kế hoạch - Quy hoạch phát triển Kế hoạch - Quy hoạch phát triển

KẾ HOẠCH Công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

KẾ HOẠCH

Công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

 

 

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020, lập thành tích chào mừng đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ VII, tiến tới đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, đại hội Đảng toàn quốc thứ XIII và các ngày lễ lớn trong năm 2020; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020;

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do UBND tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao năm 2020. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nội dung về công tác thi đua, khen thưởng do UBND tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát động.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh giao năm 2020, thiết thực lập thành tích chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Lao động – Thương binh và Xã hội lần thứ V, đại hội thi đua yêu nước Tỉnh lần thứ V, Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ IX, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, tiến tới đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, đại hội Đảng toàn quốc thứ XIII; chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (12/8/1991-12/8/2021) và các ngày lễ lớn trong năm 2020.

2- Yêu cầu

- Các đơn vị, các thành viên khối thi đua triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2020.

- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; qua đó khen thưởng hoặc đề xuất cấp trên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh của tỉnh nói chung của ngành lao động - thương binh và xã hội nói riêng.

- Công tác khen thưởng phải đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích. Kịp thời phát hiện, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, quan tâm khen thưởng các thành tích đột xuất, khen thưởng tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp.

II- NỘI DUNG THỰC HIỆN

1- Xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai các phong trào thi đua và công tác khen thưởng

- Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc thứ XII của Đảng gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua đã được Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Lao động TB&XH phát động: Phong trào"Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020; Phong trào "Doanh nghiệp hội nhập và phát triển"; Phong trào "Bà Rịa - Vũng Tàu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016- 2020; phong trào "Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phong trào thi đua "lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" (12/8/1991-12/8/2021); phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025;

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý công tác thi đua, khen thưởng của Sở trên cơ sở Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh sửa đổi một số nội dung của Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai: Kế hoạch số 537/KH-SLĐTBXH về việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016–2020; Kế hoạch số 492/KH-SLĐTBXH ngày 13/10/2017 về gặp mặt, biểu dương, khen thưởng trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020; Kế hoạch số 605/KH-SLĐTBXH ngày 28/10/2019 triển khai tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ V tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh BR-VT lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Kế hoạch số 2904/KH-SLĐTBXH ngày 20/9/2019 tổ chức phong trào thi đua "Công chức, viên chức ngành Lao động -Thương binh và Xã hội thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025,

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện phong trào "Bà Rịa - Vũng Tàu chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ V.

- Ban hành Quyết định thành lập khối thi đua thuộc sở và sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động thi đua khối; lấy ý kiến đóng góp các tiêu chí, thang bảng điểm thi đua sau khi UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định 3700/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu và Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ về quy định chi tiết thi hành một só điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng.

- Xây dựng sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng thi đua, khen thưởng; Hội đồng thi đua, khen thưởng; Quy định của Hội đồng sáng kiến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để đánh giá ảnh hưởng của sáng kiến trong phạm cấp Sở.

2- Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về thi đua khen thưởng; phát hiện bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến

-  Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức đối với tổ chức, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua tạo sự lan tỏa rộng khắp. Kịp thời phát hiện, đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả trong lao động sản xuất, công tác và học tập.

3- Công tác khen thưởng

- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, phát hiện và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, dẫn đầu các phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời.

- Tổ chức, cá nhân làm công tác thi đưa, khen thưởng tại các đơn vị thường xuyên phối hợp với bộ phận chuyên môn thông tin, tuyên truyền, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch và thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương, có sức lan tỏa trong ngành, lĩnh vực, đơn vị. Chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trên các lĩnh vực.

4- Hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng

- Các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Bộ LĐTB&XH, Tỉnh, Sở phát động; tập trung chỉ đạo, tuyên truyền nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, có hiệu quả, các mô hình, gương điển hình tiên tiến.

- Nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc tham mưu tổ chức triển khai các phong trào thi đua và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

-  Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động của khối thi đua sát với tình hình thực tế của từng đơn vị, đồng thời phù hợp với đặc điểm của khối đảm bảo các nội dung, các tiêu chí thi đua, chủ yếu và khung điểm đúng quy định.

5- Thực hiện công tác kiểm tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thi đua, khen hưởng ở các đơn vị nhằm kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

- Các đơn vị tự kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, từ đó có sự điều chỉnh cho phù hợp với quy định hiện hành.

- Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Khối thi đua thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc căn cứ Kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức phát động các phong trào thi đua, đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Thường xuyên tuyên truyền và nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, có hiệu quả, các mô hình, gương điển hình tiên tiến; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm và báo cáo 6 tháng, năm về Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở (qua Văn phòng Sở) trước ngày 15/6 và 15/12 hàng năm.

2-  Văn phòng Sở - Cơ quan Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở

- Tham mưu Hội đồng thi đua, khen thưởng tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và các quy định của UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng đối với đơn vị trực thuộc.

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, khối thi đua thuộc Sở  tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

- Tham mưu Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở tổ chức Hội nghị Sơ, tổng kết các phong trào thi đua năm 2020 đúng thời gian quy định.

- Phối hợp thông tin, truyền thông công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tuyên truyền về các mô hình, gương điển hình tiên tiến.

Trên đây là kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Đề nghị các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban TĐKT tỉnh;

- Khối trưởng KVII (Sở Du lịch);

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng cơ quan Sở;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, VP.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

                                                                                                      

 


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 4673618

Dịch vụ công trực tuyến

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

Đào tạo nghề

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ

 

Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?