Kế hoạch - Quy hoạch phát triển Kế hoạch - Quy hoạch phát triển

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020

UBND TỈNH  BÀ RỊA - VŨNG TÀU

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /KH-SLĐTBXH

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020

 

 
 

 

 

 

            Căn cứ Công văn số 41/HĐPH ngày 09/01/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 và tăng cường phổ biến, giáo dục dịp Tết Canh Tý 2020;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-HĐPH ngày 07/02/2018 của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật.

          - Tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động; ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của công chức, người lao động; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tăng cường hỗ trợ, tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo quyền được thông tin, tiếp cận pháp luật của công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

- Gắn công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với giáo dục chính trị, tư tưởng, lồng ghép với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các phòng, đơn vị.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai thực hiện có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm đảm bảo chất lượng.

- Nghiên cứu đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế.

 

 

- Có sự phối hợp giữa các phòng chuyên môn, đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Tiếp tục triển khai kịp thời các Bộ luật, văn bản pháp luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 thông qua như: Bộ Luật Lao động; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật thư viện; Luật Dân quân tự vệ; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Chứng khoán; Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

2. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả đến các công chức, viên chức, người lao động và nhân dân các nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

3. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến đời sống nhân dân như: Bộ luật dân sự, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt...và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Triển khai văn bản pháp luật nhân ngày pháp luật Việt Nam; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 12/QĐ-HĐPH ngày 07/02/2018 của Hội đồng phối hợp giáo dục pháp luật ban hành kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018.

5. Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền về pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội. Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh năm 2020".

6. Lồng ghép thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các Chương trình, Đề án khác như: Chương trình hành động quốc gia người cao tuổi, Đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người khuyết tật, người cao tuổi…

7. Lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung về phòng, chống ma túy, mại dâm, mua bán người cho người nghiện ma túy và sau cai nghiện ma túy; công chức phụ trách phòng, chống tệ nạn xã hội các xã, phường, thị trấn; công chức, người lao động  tại các Sở, ngành; tổ trưởng tổ địa bàn dân cư, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn viên thanh niên, giáo viên, học sinh, sinh viên.

8. Tuyên truyền, phổ biến Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức viên chức và Nhân dân về nội dung của công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn".

9. Tuyên truyền , phổ biến các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp, chú trọng Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á Âu, pháp luật về cộng đồng ASEAN.

10. Tăng cường phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành quản lý; tăng cường các biện pháp kiểm tra liên ngành đẩy lùi các tụ điểm ma túy, cờ bạc, mại dâm; kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với kiểm tra các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, xử lý kịp thời tai nạn, sự cố lao động; vận động Nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật, không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.

11. Tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền tổ chức để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn. Xây dựng các báo cáo gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

III. HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức hội nghị, hội thảo, mở các lớp tập huấn, triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành.

2. Phổ biến pháp luật trực tiếp; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; lồng ghép tuyên truyền phổ biến pháp luật trong các buổi sinh hoạt chính trị, đoàn thể.

3. Đa dạng hóa các tài liệu tuyên truyền phổ biến pháp luật như sách hỏi đáp pháp luật, sổ tay pháp luật, pa nô, áp phích, tờ rơi, tuyên truyền thông qua trang Website của Sở, tranh, ảnh, niêm yết tại trụ sở, thông qua bảng tin của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội…

4. Tăng cường các hoạt động thanh, kiểm tra về phổ biến pháp luật ở các đơn vị trực thuộc Sở và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

5. Tổ chức thông qua việc nghiên cứu tài liệu pháp luật tại Tủ sách pháp luật.

6. Tổ chức hội nghị mời Báo cáo viên phổ biến (khi cần).

7. Nghiên cứu tìm hiểu pháp luật qua các phương tiện thông tin đại chúng.

8. Sao gửi các văn bản pháp luật cần tuyên truyền phổ biến tới các phòng, đơn vị thuộc Sở.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Văn phòng Sở chủ trì, đôn đốc, phối hợp với các phòng chuyên môn và các đơn vị có liên quan, tổng hợp báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật định kỳ 6 tháng, năm 2020 gửi về Sở Tư pháp theo quy định.

2. Kinh phí thực hiện công tác tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được bố trí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị, theo phân cấp ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.       

3. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm cụ thể hóa Kế hoạch hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong phạm vi lĩnh vực được phân công, đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, thiết thực phù hợp với hình thức và hiệu quả trong công tác. Đôn đốc công chức, viên chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch này; lựa chọn các nội dung, hình thức phổ biến phù hợp với đối tượng, đặc thù của đơn vị mình; tiếp tục triển khai thực hiện tốt "Ngày pháp luật" năm 2020. Phối hợp với Văn phòng Sở tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của Sở và báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng (trước ngày 10/5/2020), báo cáo năm (trước ngày 10/11/2020) về Sở (thông qua Văn phòng Sở) để tổng hợp.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội./.

 

Nơi nhận:                                                        GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng cơ quan Sở;

- Các đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu VT, VP.

 

 

 


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 4673475

Dịch vụ công trực tuyến

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

Đào tạo nghề

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ

 

Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?