Kế hoạch - Quy hoạch phát triển Kế hoạch - Quy hoạch phát triển

Thực hiện công tác pháp chế năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

 

   

 

UBND TỈNH  BÀ RỊA - VŨNG TÀU

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /KH-SLĐTBXH

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng 01 năm 2020

         

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác pháp chế năm 2020

của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

 

 

                Căn cứ Quyết định số 3661/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngay 15/01/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế.

          - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức về việc chấp hành pháp luật, sử dụng pháp luật làm công cụ, phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Nâng cao năng lực của công chức pháp chế tại cơ quan; tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả công tác điều hành và quản lý nhà nước về công tác pháp chế; từng bước củng cố, phát huy tính chủ động, tích cực của công chức pháp chế tại cơ quan.

          2. Yêu cầu

          - Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện các chương trình, kế hoạch với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức phụ trách công tác pháp chế, bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của công tác pháp chế. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi d­ưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất l­ượng và chuyên môn nghiệp vụ của công chức pháp chế.

- Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định pháp luật gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh, lựa chọn hình thức, nội dung, biện pháp phổ biến, tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng.

- Việc triển khai các lĩnh vực chuyên môn của công tác pháp chế phải bám sát chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

          II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

          1. Các hoạt động của công tác pháp chế

a) Công tác xây dựng văn bản pháp luật

          - Tham mưu, trực tiếp soạn thảo kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi lĩnh vực của ngành, đảm bảo tiến độ, chất lượng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

          Thời gian thực hiện: Năm 2020.

          Đơn vị thực hiện: Các phòng cơ quan Sở, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

          - Tham gia góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan ở Trung ương và của tỉnh gửi lấy ý kiến.

          Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu cụ thể tại mỗi văn bản.

          Đơn vị thực hiện: Các phòng cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc phụ trách lĩnh vực có liên quan.

          - Phối hợp, tham gia với các đơn vị có liên quan thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến ngành.

          Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu cụ thể tại mỗi văn bản.

          Đơn vị thực hiện: Các phòng cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc phụ trách lĩnh vực có liên quan.

          b) Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

          - Tổ chức tự kiểm tra đối với các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh do Sở tham mưu ban hành năm 2020 theo Kế hoạch công tác kiểm tra và kiến nghị xử lý văn bản quy phạm pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 1684/QĐ-SLĐTBXH ngày 27/12/2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Kế hoạch của tỉnh.

          Thời gian thực hiện: Năm 2020.

          Đơn vị thực hiện: Các phòng cơ quan Sở.

          - Triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-SLĐTBXH ngày 15/01/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Kế hoạch của tỉnh.

          Trình Giám đốc Sở báo cáo cơ quan có thẩm quyền kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp và đề xuất phương án xử lý những văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc lạc hậu, không còn phù hợp với tình hình thực tế, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

          Đơn vị thực hiện: Các phòng cơ quan Sở.

          c) Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

          - Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 41/QĐ-SLĐTBXH ngày 14/01/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của Sở LĐTBXH và các văn bản của Trung ương, của tỉnh; Quyết định số 49/QĐ-SLĐTBXH ngày 15/01/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở LĐTBXH.

          - Tham mưu, đề xuất xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; xây dựng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính và việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trong phạm vi ngành.

          Thời gian thực hiện: Năm 2020.

          Đơn vị thực hiện: Các phòng cơ quan Sở, các đơn vị có thủ tục hành chính.

d) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

          - Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 của Sở, của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và của tỉnh.

          - Xây dựng báo cáo kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

          Đơn vị thực hiện: Các phòng cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc.

          đ) Công tác theo dõi thi hành pháp luật

          Thực hiện hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Lồng ghép trong các cuộc thanh tra, kiểm tra để theo dõi, nắm bắt tình hình thi hành pháp luật của các đơn vị trực thuộc. Thực hiện các nội dung theo kế hoạch của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của tỉnh và của Sở về công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2020.

          Thời gian thực hiện: Năm 2020.

          Đơn vị thực hiện: Các phòng cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc.

e) Công tác bồi thường nhà nước.

          Thực hiện công tác giải quyết, bồi thường Nhà nước theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành.

          Thời gian thực hiện: Năm 2020.

          Đơn vị thực hiện: Các phòng cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc.

g) Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020 của tỉnh và của Sở.

- Xây dựng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

          Đơn vị thực hiện: Các phòng cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc.

          h) Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng.

          Tham mưu ý kiến đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, người lao động; tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

          Thời gian thực hiện: Năm 2020.

          Đơn vị thực hiện: Các phòng cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc.

          2. Nâng cao năng lực cho công chức pháp chế

          Cử công chức làm công tác pháp chế tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế do cấp có thẩm quyền tổ chức theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Giao Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các phòng cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội dung Kế hoạch này và tổng hợp, xây dựng báo cáo kết công tác pháp chế năm 2020 trước ngày 15/11/2020 và các báo cáo khác gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

          2. Các phòng cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai Kế hoạch này đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, báo cáo kết quả thực hiện công tác pháp chế về Văn phòng Sở trước ngày 30/10/2020 để tổng hợp, báo cáo Sở Tư pháp.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội./.

 

Nơi nhận:                                          

- UBND tỉnh (b/c);

- Sở Tư pháp;

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng cơ quan Sở;

- Các đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

 

 


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 11
Tất cả: 4673570

Dịch vụ công trực tuyến

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

Đào tạo nghề

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ

 

Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?