Kế hoạch - Quy hoạch phát triển Kế hoạch - Quy hoạch phát triển

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /KH-SLĐTBXH

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày    tháng 01 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

 

 

Căn cứ Quyết định số 3633/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Quyết định số 1538/QĐ-SLĐTBXH ngày 06/12/2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của Sở; nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính của ngành, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính; nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để huy động và phát huy tối đa mọi nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

- Góp phần tích cực vào việc nâng cao trình độ Nhân dân, huy động, tăng cường sự tham gia giám sát của người dân, tổ chức và doanh nghiệp vào cải cách hành chính; xây dựng, nhân rộng và biểu dương gương điển hình tập thể hoặc cá nhân thực hiện tốt công tác cải cách hành chính ở các phòng, đơn vị trực thuộc.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay, đảm bảo công chức, viên chức, người lao động hiểu cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên có ý nghĩa thiết thực trong giải quyết các công việc hàng ngày.

2. Yêu cầu

- Thực hiện công tác tuyên truyền kịp thời, sâu rộng, đầy đủ, thường xuyên, có hiệu quả phù hợp với yêu cầu, đặc điểm và nhiệm vụ của từng đối tượng, từng phòng chuyên môn và từng cơ quan, đơn vị nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu của công chức, viên chức, người lao động trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính nhà nước nhất là cải cách thủ tục hành chính.

- Nội dung tuyên truyền phải gắn chặt chẽ với mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020, năm 2020 của tỉnh và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của Sở.

- Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền cải cách hành chính với việc lồng ghép phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hình thức tuyên truyền phổ biến kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mang lại hiệu quả cao.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Đối tượng tuyên truyền

- Công chức, viên chức và người lao động trong các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

- Các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.

2. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu cải cách hành chính; những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về cải cách hành chính.

- Vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác cải cách hành chính: Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; các văn bản về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Quyết định số 3633/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thực hiện các quy định về thủ tục hành chính, về trách nhiệm của công chức, viên chức trong giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, người dân. Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; tuyên truyền để nhân dân hiểu, biết về quy trình thực hiện các bước trong Bộ thủ tục hành chính của ngành đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố. Cách thức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính của Sở.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, tác động vào ý thức công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân hiểu về tầm quan trọng của cải cách hành chính để thực hiện theo đúng chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước.

- Nêu gương người tốt, việc tốt và các mô hình điển hình thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; nhận thức về kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở.

- Về nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; việc triển khai thực hiện các quy định của nhà nước trong tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức; về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

- Công tác thanh tra, kiểm tra; đánh giá xếp loại công chức, viên chức; kết quả triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính.

III. PHƯƠNG TIỆN, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

1. Phương tiện tuyên truyền

- Trên trang thông tin điện tử của Sở, đơn vị;

- Niêm yết nội dung cải cách hành chính trên bảng tin của cơ quan, đơn vị;

- Tuyên truyền thông qua các cuộc họp, hội nghị;

- Tuyên truyền bằng panô, áp phích, băng rôn, in tờ rơi, sách, cẩm nang…

2. Hình thức tuyên truyền và thời gian tuyên truyền

a) Tuyên truyền thông qua các cuộc họp, hội nghị

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính nhằm quán triệt quan điểm của Đảng, Nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính tới toàn thể công chức, viên chức thông qua các cuộc họp, hội nghị.

- Thời gian thực hiện: Thông qua các cuộc họp, hội nghị.

a) Thực hiện đăng tải nội dung cải cách hành chính thông qua trang thông tin điện tử của Sở và các đơn vị trực thuộc

- Cập nhật công khai bộ Bộ thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật, các nội dung cần được công khai để các tổ chức, cá nhân biết tiện liên hệ; cung cấp địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của ngành.

- Đăng những bài viết tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các hoạt động khác của ngành, các ý kiến phản ánh của các tổ chức, cá nhân.

- Đăng tải kịp thời các thông tin, hình ảnh hoạt động của Sở, văn bản về công tác cải cách hành chính, các nội dung khác có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức, công dân.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c) Niêm yết nội dung cải cách hành chính trên bảng tin của cơ quan, đơn vị

- Thường xuyên cập nhật niêm yết các thông tin, hình ảnh về cải cách hành chính trên bảng tin của Sở và các đơn vị trực thuộc, chú trọng các thông tin có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công chức, viên chức, người lao động; công khai niêm yết Bộ thủ tục hành chính trên bảng tin.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

d) Tuyên truyền bằng panô, áp phích, băng rôn, in tờ rơi

 Lồng ghép các nội dung về cải cách hành chính tuyên truyền cho các đối tượng thuộc các Chương trình, Đề án thông qua việc thiết kế panô, áp phích, in tờ rơi, sách, cẩm nang để phát trực tiếp.

Thời gian thực hiện: Cùng với các Chương trình, Đề án.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Kế hoạch tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở cân đối chi trong kinh phí khoán hành chính của Sở để thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính (được giao trong dự toán thu - chi năm 2020); huy động các nguồn kinh phí khác (nếu có) để thực hiện kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trong năm 2020 của ngành.

2. Văn phòng Sở và các phòng, đơn vị trực thuộc kịp thời thực hiện kế hoạch này chủ động, tích cực; đồng thời, thống nhất nội dung, biện pháp và phân công cụ thể từng công việc để đảm bảo kế hoạch được thực hiện tốt.

3. Giao Văn phòng Sở tổ chức triển khai, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Tổng hợp, lồng ghép trong báo cáo cải cách hành chính gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội./.

 

Nơi nhận:                                           

- UBND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ;

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng cơ quan Sở;

- Các đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT,VP.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 4673457

Dịch vụ công trực tuyến

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

Đào tạo nghề

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ

 

Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?