Kế hoạch - Quy hoạch phát triển Kế hoạch - Quy hoạch phát triển

Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

 

 
 
 

 


Số:          /KH-SLĐTBXH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 


Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày       tháng 01 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020

 

 
 

 

 

 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 96/KH-UBND.BCĐ ngày 06/9/2017 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 163/KH-UBND.BCĐ ngày 25/12/2019 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 138 tỉnh và các Bộ, ngành liên quan về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm; công tác phòng, chống mại dâm và cai nghiện ma tuý, quản lý người sau cai nghiện ma tuý.

- Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; sự tham gia phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và địa phương trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, ngăn chặn không để tội phạm hoạt phát sinh và góp phần bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh.

II. MỤC TIÊU

- Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, công nhân lao động và các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

- Tăng cường công tác cai nghiện phục hồi theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP và Nghị định 136/2016/NĐ-CP, cai tại cộng đồng và quản lý sau cai. Tăng cường các hoạt động dạy nghề, hỗ trợ vay vốn cho người nghiện ma tuý giúp họ ổn định cuộc sống tái hoà nhập cộng đồng, góp phần làm giảm tỷ lệ tái phạm, tái nghiện trên địa bàn.

- Phối hợp với các địa phương trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính các cơ sở kinh doanh dịch vụ có tính chất nhạy cảm, đồng thời tăng cường công tác quản lý địa bàn góp phần phòng ngừa tệ nạn mại dâm, ma tuý và một số tội phạm khác.

- Phối hợp với lực lượng công an triệt phá các tụ điểm hoạt động mại dâm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp tốt với các ngành liên quan, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp cận phụ nữ, trẻ em bị mua bán từ nước ngoài trở về, giúp họ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ vốn, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống, hoà nhập cộng đồng.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

- Phối hợp với các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng chống ma tuý, mại dâm nói riêng để nâng cao ý thức cảnh giác, chấp hành pháp luật và tích cực phối hợp tham gia phòng, chống tội phạm; phong trào xây dựng xã, phường an toàn về an ninh trật tự, không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch phối hợp hành động phòng, chống tội phạm và phòng, chống tệ nạn xã hội đã đề ra.

- Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho UBND các cấp ban hành các văn bản chỉ đạo, các kế hoạch về phòng, chống mại dâm, ma tuý, phòng, chống tội phạm mua bán người, hỗ trợ người bị mua bán từ nước ngoài trở về và công tác xây dựng xã phường lành mạnh để làm căn cứ tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả.

- Mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội và lực lượng làm công tác cai nghiện phục hồi nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép chương trình phòng, chống tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Phối hợp với các ngành đoàn thể vận động nhân dân tham gia cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ đối tượng hoàn lương, người bán dâm, người nghiện ma tuý, người bị mua bán từ nước ngoài trở về được vay vốn, học nghề, giải quyết việc làm nhằm ổn định cuộc sống tái hoà nhập cộng đồng góp phần làm giảm tội phạm.

- Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống mại dâm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

- Thực hiện tốt quy trình cai nghiện- phục hồi, quản lý, điều trị, tư vấn cho người đang cai nghiện. Khuyến khích, tạo điều kiện cho người nghiện tiếp cận nhiều hình thức điều trị, cai nghiện tự nguyện. Chú trọng đến nội dung, chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn cho người nghiện.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội

- Tham mưu cho Giám đốc Sở triển khai các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tại các đơn vị, địa phương và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố về các chương trình, kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm; ma tuý; mua bán người; tiếp nhận, hỗ trợ và tái hoà nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị mua bán từ nước ngoài trở về.

- Phối hợp với các địa phương, Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tuyên truyền pháp luật phòng chống ma túy, về cai nghiện phục hồi, điều trị nghiện tự nguyện. Hướng dẫn các địa phương trong việc thành lập và duy trì hoạt động của các Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ cai nghiện tại cộng đồng.

- Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng chống mại dâm; kiểm tra và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ chấp hành đúng các quy định pháp luật về phòng, chống mại dâm.

- Tham gia tổ chức giám sát, kiểm tra tại Cơ sở cai nghiện, phòng Lao động – TB&XH và phường xã, thị trấn, các Điểm Tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng trong quá trình phối hợp thực hiện.

2. Cơ sở  Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đưa vào sử dụng Khu tiếp nhận ban đầu đối với đối tượng không có nơi cư trú ổn định trong thời gian chờ có Quyết định của Toà án nhân dân cấp huyện.

- Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, chữa bệnh, cai nghiện, dạy nghề, lao động sản xuất cho người nghiện ma tuý tại Cơ sở. Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao tạo không khí sôi nổi, môi trường thân thiện...

- Nâng cao năng lực công tác tiếp nhận và quản lý học viên, giữ vững an ninh trật tự trong Cơ sở, hạn chế đến mức thấp nhất không để xảy ra tình trạng bạo động, mất an ninh trật tự. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc thẩm lậu các chất ma túy vào nội trại; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân và tập thể có công trình báo, phát hiện, bắt giữ những đối tượng có ý đồ gây rối, làm mất an ninh trật tự hoặc tổ chức đưa các chất ma túy vào Cơ sở.

- Phối hợp các địa phương trong việc tái hoà nhập cộng đồng cho học viên hoàn thành chương trình cai nghiện ma tuý.

3. Phòng Lao động – TBXH các huyện, thị xã, thành phố

- Tham mưu cho UBND cấp huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện phục hồi, phòng, chống tội phạm mua bán người, xây dựng xã, phường lành mạnh góp phần làm giảm tội phạm trên địa bàn; tổ chức thực hiện kế hoạch thành lập và duy trì hoạt động các Điểm Tư vấn.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý việc chấp hành quy định pháp luật về phòng chống mại dâm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có tính chất nhạy cảm góp phần phòng ngừa tệ nạn mại dâm và một số tội phạm khác.

- Phối hợp với các ngành tổ chức tư vấn, giúp đỡ và quản lý tốt người sau cai nghiện trở về cộng đồng, phấn đấu giảm đối tượng tái nghiện trên địa bàn.

- Phối hợp với cơ quan Công an, Phòng Tư pháp, Tòa án cấp huyện và Cơ sở  Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy lập hồ sơ đưa người nghiện vào Cơ sở cai nghiện để quản lý, giáo dục, chữa bệnh, cai nghiện, học nghề.

- Phối hợp với các ngành của tỉnh, các ban, ngành đoàn thể có liên quan, tổ chức tập huấn, tuyên truyền đến từng thôn ấp, tổ địa bàn dân cư. Kịp thời tuyên dương các gương điển hình, những sáng kiến kinh nghiệm của các tổ chức cũng như các cá nhân trong công tác phòng chống ma tuý và mại dâm, buôn bán người.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhận được kế hoạch này, đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện; Định kỳ 06 tháng, 09 tháng và năm, các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (qua Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội) theo quy định.

2. Giao Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội theo dõi, hướng dẫn thực hiên kế hoạch; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội./.

 

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;      

- TTr.BCĐ 138 tỉnh (CA tỉnh);

- Giám đốc và PGĐ phụ trách;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Phòng LĐTBXH các huyện, TX, thành phố;

- Phòng PCTNXH;

- Cơ sở TV&ĐT nghiện ma tuý;

- Lưu: VT, PCTNXH.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

(đã ký)

 

 

Trần Quốc Khánh

 

                                                                                            

 

 


Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 4673589

Dịch vụ công trực tuyến

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

Đào tạo nghề

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ

 

Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?