Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Họp giao ban thường kỳ lĩnh vực Bảo trợ xã hội

09/11/2023 - 14:33

Ngày 08/11/2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức cuộc họp giao ban thường kỳ lĩnh vực Bảo trợ xã hội. Cuộc họp do bà Nguyễn Vân Anh – Phó Giám đốc Sở chủ trì. Tham dự có các ông, bà Trưởng, phó Phòng Bảo trợ xã hội, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Sở, lãnh đạo và kế toán trưởng của Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em.

Tại cuộc họp sau khi nghe Lãnh đạo các phòng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện theo Thông báo kết luận số 718/TB-SLĐTBXH ngày 09/10/2023; đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị. Bà Nguyễn Vân Anh – Phó Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp kết luận và chỉ đạo tập trung thực hiện những nội dung sau:

I. TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI

1. Công tác tổ chức

Tập trung tham mưu xây dựng đề án vị trí việc làm của đơn vị mình đảm bảo theo quy định (Thông tư số 11/2023/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2023).

2. Công tác chuyên môn

- Chuẩn bị, thực hiện tốt tổng kết công tác năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, chủ động xây dựng chương trình làm việc của đơn vị mình từ nay đến cuối năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

- Triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Giám đốc Sở tại Thông báo số 782/TB-SLĐTBXH ngày 27/10/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Khẩn trương hoàn thành xây dựng quy trình tiếp nhận đối tượng vào Trung tâm.

- Phối hợp phòng Bảo trợ xã hội xây dựng dự thảo Nghị quyết hỗ trợ tiền thuốc đặc trị cho các đối tượng tâm thần (hoàn thành Quý I/2024).

3. Công tác Kế hoạch - Tài chính

- Khẩn trương giải ngân các nguồn kinh phí được giao sớm hoàn thành trong niên độ năm 2023; giải pháp giải ngân vốn xây dựng cơ bản những tháng cuối năm 2023.

- Về công tác xây dựng đơn giá: tiếp tục theo dõi phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính sớm hoàn thành công tác tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện.

II. TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ BẢO TRỢ TRẺ EM

1. Công tác tổ chức

Tập trung tham mưu xây dựng đề án vị trí việc làm của đơn vị mình đảm bảo theo quy định (Thông tư số 11/2023/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2023).

2. Công tác chuyên môn

- Chuẩn bị, thực hiện tốt tổng kết công tác năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; chủ động xây dựng chương trình làm việc của đơn vị mình từ nay đến cuối năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

- Triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Giám đốc Sở tại Thông báo số 782/TB-SLĐTBXH ngày 27/10/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Tiếp tục rà soát, hướng dẫn hồ sơ tiếp nhận đối tượng đang nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập yêu cầu hoàn thành báo cáo trước 30/11/2023.

- Theo dõi và phối hợp địa phương để hỗ trợ kịp thời các trường hợp trẻ em bị xâm hại trên địa bàn tỉnh.

- Phát hành sổ tay hướng dẫn kỹ năng công tác xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Phú Yên trong việc phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ công tác xã hội đảm bảo an toàn.

- Báo cáo tình hình kết quả phối hợp, tham gia cùng đoàn Đài truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình cặp lá yêu thương cho các trường hợp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

3. Công tác Kế hoạch - Tài chính

- Khẩn trương giải ngân các nguồn kinh phí được giao sớm hoàn thành trong niên độ năm 2023; giải pháp giải ngân vốn xây dựng cơ bản những tháng cuối năm 2023.

III. PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

1. Tham mưu xây dựng Nghị quyết của HDND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh

- Tiếp tục tham mưu xây dựng Nghị quyết hỗ trợ tiền thuốc đặc trị cho các đối tượng tâm thần (hoàn thành Quý I/2024);

- Tiếp tục tham mưu xây dựng Nghị quyết hỗ trợ kinh phí BHYT cho người cao tuổi;

2. Công tác chuyên môn

- Xây dựng kế hoạch, chương trình chuẩn bị tổ chức các hoạt động chăm lo các đối tượng người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

- Tập trung triển khai hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch của Sở đề ra từ đầu năm 2023.

- Hoàn thành rà soát xin cấp giấy phép hoạt cho Trung tâm Bảo trợ xã hội (Tờ trình số 801/TTr-TTBTXH ngày 15/9/2023 của Trung tâm Bảo trợ xã hội).

- Thực hiện công tác công tác kiểm tra các cơ sở Bảo trợ xã hội theo kế hoạch phê duyệt.

3. Công tác Kế hoạch - Tài chính

Khẩn trương giải ngân các nguồn kinh phí được giao sớm hoàn thành trong niên độ năm 2023.

IV. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

- Tiếp tục theo dõi và sớm hoàn thành xây dựng đơn giá dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội theo quy định của Luật giá.

- Sớm hoàn thành đề xuất thiết bị chuyên dùng cho Lãnh đạo Sở, phòng chuyên môn thuộc Sở, đơn vị trực thuộc Sở tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt.

V. VĂN PHÒNG SỞ

- Hỗ trợ Trung tâm Công tác xã hội và bảo trợ trẻ em; Trung tâm Bảo trợ xã hội trong công tác tổ chức cán bộ.

- Triển khai xây dựng phần mềm hệ thống thông tin ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2 theo đúng quy định, tiến độ UBND tỉnh giao.

- Cập nhật tin bài thường xuyên lên Website của Sở; rà soát nhắc nhở việc tiếp nhận hồ sơ của bộ phận một cửa.


Đánh giá: