Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Kế hoạch Tổ chức Lễ khánh thành Nhà tiếp đón người có công huyện Côn Đảo

04/05/2022 - 09:58

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  671 /KH-SLĐTBXH

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 04 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ khánh thành Nhà tiếp đón người có công huyện Côn Đảo

 

         

Nhằm mục đích đưa công trình Nhà tiếp đón Người có công huyện Côn Đảo đi vào hoạt động chính thức và tri ân sự ủng hộ của đơn vị tài trợ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành Nhà tiếp đón người có công huyện Côn Đảo, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Công trình Nhà tiếp đón Người có công huyện Côn Đảo được đưa vào hoạt động nhằm tiếp nối truyền thống, thực hiện chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước ta “ăn quả nhớ người trồng cây”; “uống nước nhớ nguồn”.

- Sự kiện Lễ khánh thành được tổ chức trang trọng, ấn tượng, tạo niềm vui, niềm tự hào đối với Người có công huyện Côn Đảo và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tri ân đơn vị tài trợ đã ủng hộ và đồng hành cùng địa phương thực hiện công trình Nhà tiếp đón Người có công huyện Côn Đảo.

- Tổ chức Lễ khánh thành Nhà tiếp đón Người có công huyện Côn Đảo được trang trọng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc và đúng quy định, đồng thời đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và công tác phòng chống dịch Covid-19.

B. NỘI DUNG

I. Tổ chức Lễ khánh thành Nhà tiếp đón người có công huyện Côn Đảo

1. Thời gian: bắt đầu từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 45 phút, ngày 13/5/2022 nhằm 13 tháng 4 ÂL (sáng thứ Sáu).

2. Địa điểm: Nhà tiếp đón Người có công huyện Côn Đảo, khu dân cư  số 5,  góc đường Ngô Gia Tự - Phạm Văn Đồng, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Chương trình Lễ:

- Đón tiếp đại biểu (chiếu phim phóng sự);

- Chào cờ;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu;

- Đại diện Ngân hàng Công thương Việt Nam phát biểu;

- Trao biển tài trợ tượng trưng;

- Lãnh đạo UBND tỉnh phát biểu;

- Cắt băng khánh thành công trình;

- Kết thúc Lễ khánh thành.

4. Makét phông chính trang trí Lễ:

      UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU                 NHTMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI       NHTMCP CÔNG THƯƠNG – CN VT

 

 

LỄ KHÁNH THÀNH

NHÀ TIẾP ĐÓN NGƯỜI CÓ CÔNG HUYỆN CÔN ĐẢO

 

Côn Đảo, ngày 13 tháng 5 năm 2022

Phông chính nền hình ảnh “Nhà tiếp đón người có công huyện Côn Đảo” mờ; chữ màu đỏ.

5. Thành phần tham dự Lễ: dự kiến khoảng 40 người, cụ thể như sau:

Đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh BR-VT, Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương-CN Vũng Tàu, Lãnh đạo Ban Kinh tế ngân sách, Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh, Các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội (kể cả nguyên Lãnh đạo Sở), Kế hoạch – Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Lãnh đạo UBND huyện Xuyên Mộc, Lãnh đạo UBND và một số phòng, ban huyện Côn Đảo, Trung tâm Điều dưỡng Người có công, Các đơn vị tư vấn, thi công xây lắp, cung cấp thiết bị. Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

6. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn xã hội hóa.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở:

- Chủ trì và phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính chuẩn bị thư mời, danh sách đại biểu và nội dung buổi Lễ.

- Tham gia có ý kiến về kịch bản chi tiết chương trình khánh thành do đơn vị tổ chức sự kiện dự thảo.

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trung tâm Điều dưỡng Người có công chuẩn bị công tác hậu cần;

- Liên hệ các đại biểu tham dự buổi Lễ khánh thành để lấy nhu cầu về vé máy bay (hoặc tàu cao tốc), chỗ ăn, ngh, ... cung cấp thông tin cho Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trung tâm Điều dưỡng Người có công để thực hiện.

2. Phòng Kế hoạch – Tài chính:

- Phối với Trung tâm Điều dưỡng Người có công tham mưu Lãnh đạo Sở thuê Phòng Văn hóa Thông tin huyện Côn Đảo để tổ chức buổi Lễ khánh thành.

- Chuẩn bị bài phát biểu cho Lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Xây dựng dự toán chi tiết kinh phí tổ chức Lễ khánh thành và những nội dung khác.

- Tham mưu huy động nguồn lực xã hội hóa và cùng chuẩn bị công tác hậu cần.

3. Phòng Người có công: Tham gia có ý kiến về kịch bản chi tiết chương trình khánh thành do đơn vị tổ chức sự kiện dự thảo và các bài phát biểu.

4. Trung tâm Điều dưỡng Người có công:

- Liên hệ Phòng Văn hóa Thông tin huyện Côn Đảo để Phòng Kế hoạch – Tài chính trao đổi, thống nhất về kinh phí thực hiện phần sự kiện Lễ.

- Phối với Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Người có công:

+ Chuẩn bị công tác hậu cần, nhân lực, mâm cúng cho Lãnh đạo Sở vào buổi sáng trước khi tổ chức lễ; tham gia có ý kiến về kịch bản chi tiết chương trình khánh thành do đơn vị tổ chức sự kiện dự thảo.

+ Chuẩn bị phòng nghỉ cho các đại biểu cò nhu cầu nghỉ tại Nhà tiếp đón Người có công huyện Côn Đảo và các khách sạn khác trên địa bàn.

- Bố trí vị trí phù hợp để tổ chức Lễ khánh thành.

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành công trình Nhà tiếp đón Người có công huyện Côn Đảo./.

(Đính kèm Chương trình Lễ khánh thành và danh sách tham dự)

 

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);

- NH Vietinbank – CN Vũng Tàu (đề nghị phối hợp);

- UBND huyện Côn Đảo (để biết);

- Lãnh đạo Sở (để biết);

- Các phòng: VPS, NCC (để thực hiện);

- TT Điều dưỡng Người có công (để thực hiện);

- Lưu: VT, KHTC.

 

                            

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Quốc Khánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ TIẾP ĐÓN NGƯỜI CÓ CÔNG HUYỆN CÔN ĐẢO

Côn Đảo, ngày 13 tháng 05 năm 2022

 

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

13h30

Đón tiếp đại biểu (chiếu phim phóng sự)

Sở LĐ-TBXH phối hợp VietinBank CN Bà Rịa – Vũng Tàu

14h00-14h05

Chào cờ

MC

14h05-14h10

Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu

MC

14h10-14h20

Báo cáo quá trình triển khai, xây dựng công trình Nhà tiếp đón Người có công huyện Côn Đảo

Lãnh đạo Sở LĐ-TBXH

14h20-14h25

Lãnh đạo VietinBank phát biểu

Lãnh đạo VietinBank

14h25-14h30

Trao Biển tài trợ tượng trưng

Lãnh đạo VietinBank (trao) + Lãnh đạo Sở LĐ-TBXH (nhận)

14h30-14h35

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu

Lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

14h35-14h45

Thực hiện Nghi lễ cắt băng khánh thành công trình

Đại diện Bộ LĐ-TBXH; Thường trực Tỉnh ủy; Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh BR-VT; Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lãnh đạo UBND tỉnh; Lãnh đạo Sở LĐ-TBXH; Lãnh đạo VietinBank; Lãnh đạo UBND huyện Côn Đảo; Lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh tỉnh

14h45

Kết thúc chương trình

MC

 

                                                                               BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH THAM DỰ LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ TIẾP ĐÓN NGƯỜI CÓ CÔNG HUYỆN CÔN ĐẢO

 

Stt

Thành phần

Số lượng (người)

 

Tổng cộng

40

1

Đại diện Bộ Lao động – TBXH

1

2

Thường trực Tỉnh ủy

1

3

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh BR-VT

1

4

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy

1

5

Lãnh đạo UBND tỉnh

1

6

Đại diện Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và CN Vũng Tàu

10

7

Lãnh đạo Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh

1

8

Lãnh đạo Ban Văn hóa xã hội - HĐND tỉnh

1

9

Sở Kế hoạch và Đầu tư

1

10

Sở Tài chính

1

11

Sở Xây dựng

1

12

Sở Lao động – TBXH

7

12.1

Lãnh đạo Sở

3

12.2

Nguyên Lãnh đạo Sở

1

12.3

Văn phòng Sở

1

12.4

Phòng Kế hoạch – Tài chính

1

12.5

Phòng Người có công

1

13

Lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh tỉnh

1

14

Lãnh đạo UBND huyện Xuyên Mộc

1

15

Huyện Côn Đảo

4

15.1

Lãnh đạo UBND huyện

1

15.2

Phòng Văn hóa – Thông tin

1

15.3

Phòng Nội vụ - Lao động TBXH

1

15.4

Công an huyện

1

16

Trung tâm Điều dưỡng Người có công (Lãnh đạo Trung tâm 01 người và Nguyên Lãnh đạo Trung tâm 01 người)

2

17

Các đơn vị tư vấn, thi công, thiết bị Công trình

5

17.1

Đơn vị Tư vấn thiết kế

1

17.2

Đơn vị Tư vấn Giám sát

1

17.3

Đơn vị Quản lý dự án

1

17.4

Đơn vị Thi công xây dựng

1

17.5

Đơn vị Cung cấp, lắp đặt thiết bị

1

 


Đánh giá: