THÔNG BÁO THÔNG BÁO
Web Content Image

Ngày 23/01/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã triển khai công văn số 251/SLĐTBXH-DN về việc thực hiện Chỉ đạo của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp tại Văn bản số 56/TCGDNN-VP ngày 09/01/2018 về...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ngày 12/01/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã triển khai công văn số 112/SLĐTBXH-DN về việc thực hiện Văn bản số 3268/TCGDNN-PCTT ngày 30/11/2017 của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

Đọc tiếp »
Web Content Image

Các đơn vị được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn tại tỉnh Bà Rị

Đọc tiếp »
Web Content Image

Các đơn vị được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện ATLĐ, VSLĐ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đọc tiếp »
Web Content Image

Thực hiện Quyết định số 1392/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới   và Công văn chỉ đạo số 9533/UBND-VP...

Đọc tiếp »