THÔNG BÁO- CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THÔNG BÁO- CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Web Content Image

Ngày 05/03/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã triển khai công văn số 584/SLĐTBXH-DN về việc triển khai Thông tư mới ban hành

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ngày 23/01/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã triển khai công văn số 251/SLĐTBXH-DN về việc thực hiện Chỉ đạo của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp tại Văn bản số 56/TCGDNN-VP ngày 09/01/2018 về...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ngày 12/01/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã triển khai công văn số 112/SLĐTBXH-DN về việc thực hiện Văn bản số 3268/TCGDNN-PCTT ngày 30/11/2017 của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

Đọc tiếp »
Web Content Image

Triển khai hướng dẫn Thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp cho Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật thuộc Luật giáo dục nghề nghiệp

Đọc tiếp »
Tin bài khác