Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 1777/SLĐTBXH-CSATLĐ Báo cáo tình hình tai nạn lao động và sử dụng người lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm 2018 13/06/2018
2 3563/QĐ-SLĐTBXH Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 04/06/2018
3 2566/QĐ-SLĐTBXH Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng thiết bị công nghệ thông tin (CNTT), sử dụng mạng mạng máy tính nội bộ và mạng Internet tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 04/06/2018
4 3588/QĐ-SLĐTBXH Về việc Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 01/06/2018
5 1227/STP-HCTP Triển khai thực hiện Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tư pháp 30/05/2018
6 61/KH-UBND Tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 05 tháng 6 năm 2018 28/05/2018
7 4962/UBND-VP Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan 28/05/2018
8 4957/UBND-VP Triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP 28/05/2018
9 08/CT-UBND Về việc nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 25/05/2018
10 1308/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018 trên địa bàn tỉnh 23/05/2018
11 57/KH-UBND Thực hiện Tháng hành động vì Người cao tuổi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018 23/05/2018
12 07/CT-UBND Thực hiện năm kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 18/05/2018
13 3482/QĐ/BCĐ.QCDC Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 17/05/2018
14 80/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh 17/05/2018
15 1241/QĐ-UBND Về việc tạm giao số lượng người làm việc hưởng lương từ Ngân sách nhà nước năm 2018 cho các đơn vị sự nghiệp 16/05/2018
16 53/KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động số 21-CTTr/TU ngày 19/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí Thư về việc thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI 14/05/2018
17 1412/SLĐTBXH-KHTC Thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 10/05/2018
18 1157/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 08/05/2018
19 02/2018/TT-BLĐTBXH Quy định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ trợ giúp xã hội 27/04/2018
20 08/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 17/04/2018
Hiển thị 1 - 20 of 30 kết quả.
của 2