Văn Bản Văn Bản

Tìm kiếm văn bản
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 22/2019/QĐ-UBND ban hành Quyết định Quy định đối tượng, mức hỗ trợ từ Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh 16/08/2019
2 8144/UBND-SNV tự kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư 15/08/2019
3 2075/QĐ-UBND Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện Kết luận số 771-KL/TU ngày 11 tháng 7 năm 2019 Hội nghị lần thứ 32 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019 14/08/2019
4 7971/UBND-VP chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong các kỳ họp HĐND tỉnh 09/08/2019
5 2803/STC-TCHCSN V/v: Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 7 năm 2019. 30/07/2019
6 300/BC-CP Công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ 06 tháng đầu năm 2019; phương hướng chỉ đạo, điều hành 06 tháng cuối năm 2019 23/07/2019
7 2701/STC-QLGCS V/v triển khai thực hiện Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh quy định biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh 22/07/2019
8 30/2019/NQ-HĐND Ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/07/2019
9 16/2019/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 17/07/2019
10 104/KH-UBND kế hoạch triển khai thực hiện QĐ số 930/QĐ-TTg của TTCP phê duyệt đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo việt nam gđ 2018-2020 trên địa bàn tỉnh BRVT 17/07/2019
11 552/SNgV-LS lưu ý với các đoàn đi công tác tới các nước thuộc khối Schengen 15/07/2019
12 6803/UBND-VP Tăng cường công tác phòng, chống Sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11/07/2019
13 2078/SLĐTBXH-BTXH Góp ý dự thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách, Quyết định thay thế Quyết định 16 /2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 về việc tập trung, nuôi dưỡng các đối tượng người lang thang, ăn xin trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 09/07/2019
14 1653/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 03/07/2019
15 146/BC-UBND kết quả thực hiện kết luận của chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên thảo luận của kỳ họp thứ chín - HĐND tỉnh khóa VI 02/07/2019
16 1677/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ 02/07/2019
17 6302/UBND-VP Góp ý Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thức, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế 28/06/2019
18 1907/SLĐTBXH-BTXH Đánh giá kết quả thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 26/06/2019
19 1475/QĐ-UBND Giao số lượng người làm việc hưởng lương từ Ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị sự nghiệp Khoa học - Công nghệ, sự nghiệp Văn hóa - Thể thao - Du lịch và sự nghiệp khác 13/06/2019
20 1717/SLĐTBXH-KHTC Triển khai thực hiện công văn số 5772/BTC-KBNN ngày 21/5/2019 về việc sửa đổi bổ sung văn bản số 2728/BTC-KBNN ngày 11/3/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính để triển khai lập BCTCNN năm 2018. 07/06/2019
Hiển thị 1 - 20 of 254 kết quả.
của 13