Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH TUẦN 31 - 2022

                 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU                                                                                    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN – BAN LÃNH ĐẠO SỞ

                  SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI                                                                                         (Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022)

 

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Phòng CM

chuẩn bị

Văn phòng

Thứ Hai 01/8/2022

Sáng

07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần, tại sân Trung tâm HC-CT  tỉnh.

UBND tỉnh

Ban Giám đốc Sở

 

 

08 giờ 00 Dự Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ, tại HT UBND H. Xuyên Mộc.

UBND H. Xuyên Mộc

Đ/c Khánh – GĐ Sở

BTXH

72M-00009

(Sáng)

08 giờ 00 Dự Hội nghị trực tuyến thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người có thu nhập thấp, tại VP UBT (P. 301).

UBND tỉnh

Đ/c Vân Anh- PGĐ Sở

 

 

08 giờ 30 Dự Hội nghị chuyên đề xin ý kiến về một số nội dung của dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, tại Phòng họp C1 – Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh.

Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Trúc My – GĐ Sở

LĐVLTL

 

09 giờ 30 Họp thương thảo và hoàn thiện hợp đồng gói thầu Mua xe đạp cho trẻ em năm 2022, tại Phòng họp Sở (Tầng 5).

Đ/c Vân Anh - PGĐ Sở

 

BTXH

VP chuẩn bị Phòng họp

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Ba

02/8/2022

Sáng

09 giờ 00 Họp thương thảo và hoàn thiện hợp đồng gói thầu May túi vải truyền thông hỗ trợ phụ nữ phòng chống biến đổi khí hậu và bạo lực trên cơ sở giới, tại Phòng họp Sở (Tầng 5).

Đ/c Vân Anh - PGĐ Sở

 

KHTC

VP chuẩn bị Phòng họp

Chiều

14 giờ 00 Họp Tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh, tại VP UBT (P. 301).

UBND tỉnh

Đ/c Khánh – GĐ Sở

 

 

Thứ Tư

03/8/2022

Cả ngày

08 giờ 00 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2022 với các địa phương, tại VP UBT (P. 301).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh – GĐ Sở

VP

 

Kiểm tra công tác tổ chức, hoạt động của Điểm tư vấn và cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện trên địa bàn H. Long Điền.

Đ/c Vân Anh – PGĐ Sở

 

PCTNXH

72A-55016

(Đặng)

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Năm 04/8/2022

Sáng

08 giờ 00 Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7/2022, tại VP UBT (P. 301).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh – GĐ Sở

VP

 

08 giờ 30 Họp Hội đồng thẩm định xây dựng đơn giá lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, tại Phòng họp Sở (Tầng 5).

Đ/c Trúc My - PGĐ Sở

 

QLGDNN

VP chuẩn bị Phòng họp

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 05/8/2022

Sáng

08 giờ 30 Họp Chi ủy Chi bộ Hành chính – Bảo trợ xã hội, tại Hội trường Sở (Tầng 3).

Đ/c Vân Anh – Bí thư Chi bộ - PGĐ Sở

 

 

VP chuẩn bị Hội trường

Chiều

14 giờ 00 Dự Tổng kết 05 năm thực hiện NQ số 04-NQ/TU, ngày 08/11/2016 của Ban TVTU về "Nâng cao hiệu quả công tác khiếu nại, tố cáo" trên địa bàn tỉnh và sơ kết 3 năm thực hiện Quy định 205-QĐ/TW của BCT, tại HT B – Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Lịch Tỉnh ủy

Đ/c Khánh – GĐ Sở

TTra

 

Thứ Bảy 06/8/2022

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật 07/8/2022

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Mai Văn Thu