Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH TUẦN 01-2021

                  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN – BAN LÃNH ĐẠO SỞ

                   SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI            ( Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 10/01/2021)


 

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Phòng CM

chuẩn bị

Văn phòng

Thứ Hai 04/01/2021

Sáng

07 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần, tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

 

 

07 giờ 00 Dự Khánh thành bến phà Vũng Tàu – Cần Giờ, tại Cảng vụ Đường thủy nội địa (Tp. Vũng Tàu).

Sở GTVT

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

72A – 00125

(Sáng)

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Ba

05/01/2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

14 giờ 00, Họp:

1. Xét khen thưởng;

2. Báo cáo chuẩn bị Tổng kết ngành;

3. Việc khắc phục số lượng thủ tục DVC mức độ 4, tại Phòng họp Sở (Tầng 5)

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

-HĐTĐKT (ND 1) 

-VP, P. KHTC (ND 2)

-VP, P.LĐVLTL (ND 3)

 

VP chuẩn bị Phòng họp

Thứ Tư

06/01/2021

Sáng

08 giờ 00 Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021, tại Hội trường B – TTHN tỉnh.

Hội LHPN tỉnh

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

 

 

08 giờ 30, Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận của chính quyền năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, tại HT B – Trung tâm HCCT.

Tỉnh ủy

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

VP

 

Chiều

13 giờ 30 Tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện NQ 47/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án Giảm nghèo bền vững tỉnh BR-VT giai đoạn 2016-2020, tại TTHN tỉnh.

UBND tỉnh

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

BTXH

 

17 giờ 00 Họp TTrUBND tỉnh nghe báo cáo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, tại VP UBT (P. 301).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

VP

 

Thứ Năm 07/01/2021

Sáng

07 giờ 45 Dự Hội nghị tổng kết năm 2020, tại Trung tâm Xã hội tỉnh.

TTXH tỉnh

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

 

72A – 00125

(Sáng)

08 giờ 00, Dự Hội nghị tổng kết công tác CCHC giai đoạn 2011-2020, tại HT A – TTHN tỉnh.

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

VP

 

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 08/01/2021

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

13 giờ 30 Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành LDDTBXH, tại Hội trường C1 – TTHN tỉnh.

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

BGĐ, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc

VP

 

Thứ Bảy 09/01/2021

Sáng

08 giờ 00 Họp Hội đồng thẩm định ĐMKTKT 11 nghề áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, tại Phòng họp Sở (tầng 5).

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

TV Hội đồng

QLGDNN

VP chuẩn bị Phòng họp

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật 10/01/2021

Cả ngày

 

 

 

 

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Mai Văn Thu