Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH TUẦN 44-2020

                  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN – BAN LÃNH ĐẠO SỞ

                   SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI            ( Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020)


 

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Bộ phận

Chuẩn bị

 

 

Thứ Hai

02/11/2020

Sáng

7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần, tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

 

08 giờ 30, Dự Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, giai đoạn 2020-2023, tại Hội trường LĐLĐ tỉnh.

LĐLĐ tỉnh

BGĐ Sở, Lãnh đạo các phòng chuyên môn

 

Chiều

15 giờ 00, Họp Tập thể UBND tỉnh thông qua tờ trình, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020: Biên chế công chức và HĐLĐ theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh năm 2021, tại VP UBT (P. 301).

UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

Thứ Ba

03/11/2020

Sáng

08 giờ 00, Họp Tập thể UBND tỉnh thông qua tờ trình, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020:  Đề nghị ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 – 2025, tại VP UBT (P. 301).

UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

Chiều

13 giờ 30, Dự Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020, Triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021, tại Hội trường A – Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

 

Thứ Tư

04/11/2020

Sáng

08 giờ 30, Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại Phòng họp BTV Tỉnh ủy.

Tỉnh ủy

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

09 giờ 00, Họp trao đổi, đóng góp ý kiến về đề nghị giảm tiền thuê trường, miễn tiền thuê mặt bằng năm 2020 của Trường Cao đẳng quốc tế Vabis, tại Phòng họp Sở (Tầng 5).

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

Sở TC, Trường CĐ QT Vabis, P. KHTC, P. QLGDNN

VP chuẩn bị

Phòng họp

Chiều

14 giờ 00, Họp Thường trực UBND tỉnh: Nghe b/c tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt, phát điện trong khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên; Nghe báo cáo quá trình thực hiện dự án thu gom và xử lý nước thải tại TPBR, tại VP UBT (P. 301).

Lịch UBND tỉnh

 

 

Thứ Năm 05/11/2020

Sáng

 

 

08 giờ 00, Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, nữ lãnh đạo các cấp, nữ cán bộ thuộc diện quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tại TTHC tỉnh.

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

P. BTXH

 

08 giờ 30, Thông qua dự thảo các tờ trình, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020, tại VP UBT (P. 301).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 (Sở LĐTBXH chuẩn bị nội dung)

Chiều

14 giờ 00, Công bố các Quyết định về công tác cán bộ, tại Phòng họp BTV Tỉnh ủy.

Lịch Tỉnh ủy

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

Thứ Sáu 06/11/2020

Cả ngày

08 giờ 30, Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2020, tại VP UBT (P. 301).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Trúc My – PGĐ Sở

 

Sáng

08 giờ 30, Họp chi bộ Hành chính – BTXH, tại Hội trường Sở (Tầng 3).

Đ/c Cánh – Bí thư Chi bộ

Chi bộ Hành chính - BTXH

VP chuẩn bị

Hội trường

Chiều

 

 

 

 

Thứ Bảy (07/11/2020)

Sáng

08 giờ 00, Họp Tập thể UBND tỉnh thông qua tờ trình, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020:  Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;  Chính sách hỗ trợ trang thiết bị, vật tư phát triển Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu…, tại VP UBT (P. 301).

Lịch UBND tỉnh

 

 

Chủ nhật (08/11/2020)

 

 

 

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Mai Văn Thu