Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH TUẦN 41-2020

                  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN – BAN LÃNH ĐẠO SỞ

                   SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI            ( Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020)

 

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Bộ phận

Chuẩn bị

 

 

Thứ Hai

12/10/2020

Sáng

7 giờ 30, Dự lễ chào cờ đầu tuần, tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

 

08 giờ 00, Khai mạc lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm công tác ATVSLĐ (nhóm 2), tại Hội trường Công ty Cổ phần LDT.

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

Thanh tra Sở

72A-00125 (Sáng)

08 giờ 30,  Giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị kết quả giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh, tại Phòng họp 419 - Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Danh – GĐ Sở, Đ/c My – PGĐ Sở, Đ/c Cánh – TP. BTXH

 

Chiều

Tập huấn các kiến thức, kỹ năng dành cho nữ lãnh đạo, quản lý, nữ trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhằm nâng cao năng lực cho các bộ nữ, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, tại Bình Định.

(Từ ngày: 12-15/10/2020)

 

Đ/c My – PGĐ Sở

72C-0771

(Minh)

Thứ Ba

13/10/2020

Sáng

Dự lễ Trao nhà tình nghĩa, tại xã Long Phước – Tp. Bà Rịa.

 

Đ/c Danh – GĐ Sở

72M -00009

(Thanh)

09 giờ 00, Họp giao ban thường trực tỉnh ủy: Xây dựng bia tưởng niệm liệt sĩ Trường Văn Lương, tại Phòng họp Thường trực Tỉnh ủy.

Lịch Tỉnh ủy

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

Chiều

13 giờ 30, Dự Họp mặt kỷ niệm 16 năm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, tại Khách sạn Imperial Vũng Tàu.

UBND tỉnh

Đ/c Danh – GĐ Sở

72M -00009

(Thanh)

Thứ Tư

14/10/2020

Sáng

08 giờ 00, Tiếp công dân theo định kỳ, tại VP UBT (P. 302).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Năm 15/10/2020

Sáng

08 giờ 30, Họp TTrUBND tỉnh (cả ngày):Tờ trình về kéo dài thời gian áp dụng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương đến năm 2021; Tờ trình về kéo dài thời gian áp dụng qui định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thuộc tỉnh BR-VT giai đoạn 2017 – 2020 đến năm 2021, tại VP UBT (P. 301).

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

08 giờ 30, Thẩm tra, đề nghị xét, công nhận thị xã Phú Mỹ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020, tại Hội trường Thị ủy Phú Mỹ.

Sở NN&PTNT

Đ/c Khánh – PGĐ Sở, Phòng QLGDNN

72A-00125 (Sáng)

Chiều

 

 

 

 

Thứ Sáu 16/10/2020

Sáng

08 giờ 00, Dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V, tại  Hội trường A, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Đ/c Danh – GĐ Sở; Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Bảy (17/10/2020)

 

 

 

 

Chủ nhật (18/10/2020)

 

 

 

 

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Mai Văn Thu