Lịch công tác Lịch công tác

LỊCH TUẦN 26-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU                                                     LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                   SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI               ( Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020 )

 

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Bộ phận

Chuẩn bị

Thứ Hai 29/6/2020

Cả ngày

Thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về Lao động, An toàn vệ sinh lao động theo Quyết định số 527/QĐ-SLĐTBXH ngày 12/6/2020 của Giám đốc Sở, tại Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam. (Từ ngày 29/6-03/7/2020)

Đ/c Điểu – Chánh Thanh tra

Đại diện: LĐLĐ tỉnh, BQL các KCN tỉnh, Sở XD

 

Sáng

07 giờ 30 Dự lễ chào cờ đầu tuần, tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

 

08 giờ 30, Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến về việc Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm , nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, tại Phòng họp BTV Tỉnh ủy.

Tỉnh ủy

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

09 giờ 00, Họp giải trình Kết luận thanh tra về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tại Hội trường Sở.

Đ/c Danh – GĐ Sở

P. QLGDNN, P. KHTC, Sở TC

VP chuẩn bị

Hội trường

Chiều

14 giờ 00, Dự buổi Họp báo Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tại Hội trường Cục Thống kê.

Cục Thống kê tỉnh

Đ/c Thu – CVP

 

14 giờ 00, Nghe báo cáo kế hoạch tổ chức thực hiện Quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ HCC tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh, tại VP UBT (P. 301).

UBND tỉnh

Đ/c Đoàn – PCVP

 

14 giờ 00, Kiểm tra điều kiện đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tại Công ty cổ phần LDT, KCN Đông Xuyên – Tp. Vũng Tàu.

 

P. QLGDNN

72A-00125

(Sáng)

14 giờ 00, Họp đánh giá việc thí điểm chi trả chế độ cho người có công qua Bưu điện, tại Phòng họp Sở (Lầu 5).

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

Theo Thư mời số 49/TM-SLĐTBXH

VP chuẩn bị Phòng họp

Thứ Ba

30/6/2020

Cả ngày

Dự Hội thảo tham vấn đánh giá Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020 và xây dựng Chương trình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tại TP. Hà Nội.

Cục Trẻ em – Bộ LĐTBXH

Đ/c Ánh Ngà – PTP. BTXH

 

 Sáng

08 giờ 00, Dự Hội nghị Sơ kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" 06 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tại Hội trường UBND Tp. Vũng Tàu.

UBND Tp. Vũng Tàu

Đ/c Hương – PTP. PCTNXH

72A-00125

(Sáng)

08 giờ 30, Dự Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ tỉnh BR-VT lần thứ V (2020-2025), tại Hội trường A – Trung tâm Hội nghị tỉnh.

LĐLĐ tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

08 giờ 30, Dự Lễ khởi công dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Cao đẳng Quốc tế Vabis, tại Trường Cao đẳng Quốc tế Vabis – Tx. Phú Mỹ.

 

P. KHTC

Đăng ký xe

09 giờ 30, Dự Lễ truy điệu và an tang hài cốt Liệt sỹ Lâm Văn Bông, tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh BR-VT.

UBND phường Long Toàn

Đ/c Phúc - PTP NCC

 

Chiều

14 giờ 00, Họp Tổ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để thảo luận về Tình kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, tại VP Tỉnh ủy.

Tỉnh ủy

Đ/c Danh – TUV – GĐ Sở

 

14 giờ 00, Họp thẩm định, xét, công nhận xã Bình Giã và xã Bình Trung, huyện Châu Đức đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, tại Hội trường UBND xã Bình Giã.

Sở NN&PTNN

Đ/c Tín - PTP. QLGDNN

72A-00125

(Sáng)

Thứ Tư

01/7/2020

Cả ngày

Kiểm tra công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội, trẻ em năm 2020, tại các huyện, thị xã, thành phố. (03 ngày: 01,02,03/7/2020)

Đ/c My – PGĐ Sở

P. BTXH

72A-00125

(Sáng)

Dự hội thảo lấy ý kiến dự thảo Nghị định hướng dẫn Bộ Luật Lao động năm 2019, tại TP Hồ Chí Minh. (02 ngày: 01, 02/7/2020)

Bộ LĐTBXH

Đ/c Phi Hùng – TP. LĐVLTL

 

Sáng

10 giờ 30, Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, tại Phòng họp BTV Tỉnh ủy.

Tỉnh ủy

P. QLGDNN

 

Chiều

14 giờ 00, Nghe báo cáo kế hoạch Chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu trên nền tảng ICT, số hóa dữ liệu, tiến tới hình thành kho dữ liệu số của tỉnh, tại VP UBT (P. 301)

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Đoàn - PCVP

 

14 giờ 00, Dự Sơ kết phong trào Thi đua Quyết thắng Ban CHQS cơ quan, tổ chức 6 tháng đầu năm 2020, tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cụm thi đua số 1-BCH Quân sự

Đ/c Nghĩa – CTV Phó

 

Thứ Năm 02/7/2020

Cả ngày

Dự phiên họp trực tuyến Chính phủ 6 tháng đầu năm 2020, tại VP UBT (P. 301)

Văn phòng Chính phủ

(Lịch Tỉnh ủy)

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

 Sáng

08 giờ 00, Dự lễ mít tinh hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân 02/7/2020, tại TTVHHTCĐ xã Phước Hưng – Long Điền.

Sở Y tế

Văn phòng

Đăng ký xe

Chiều

14 giờ 00, Họp thông qua đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Đô thị Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tại VP UBT (P. 302)

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh – PGĐ Sở

 

Thứ Sáu 03/7/2020

Cả ngày

08 giờ 30, Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ  36, tại Hội trường B – Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Tỉnh ủy

Đ/c Danh – GĐ Sở

 

 Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ Bảy 04/7/2020

Cả ngày

08 giờ 00, Tổ chức ngày Hội tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện Long Điền.

 

P. QLGDNN

72A-00125

(Sáng)

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC, TTra

 

 

Chiều

 

 

 

 

Chủ nhật 05/7/2020

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC, TTra

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            TL.GIÁM ĐỐC/ CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                Mai Văn Thu