Lịch công tác Lịch công tác

Tuần 39 - 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
( Từ ngày 30/9/2019 đến 04/10/2019)

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Thứ Hai

30/9/2019

Sáng

7 giờ 30 Dự lễ chào cờ đầu tuần, tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

8 giờ dự Làm việc tại các địa phương xây dựng nông thôn mới, tại tx Phú Mỹ

Đoàn GS XD NTM

Đ/c Việt, PTP.QLGDNN

8 giờ 30 dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại VP Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, ATVSLĐ, BHXH tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (30/9 – 03/10)

Đ/c Điểu, Chánh TTra

P.Thanh tra

Tuyên truyền phòng chống TNXH, tại huyện Long Điền

P.PCTNXH

 

Chiều

14 giờ dự Họp xem xét hồ sơ theo đề án thu hút của tỉnh BRVT, tại Sở Y tế

Sở Y tế

P.QLGDNN

Thứ Ba

01/10/2019

 Sáng

8 giờ dự Làm việc tại các địa phương xây dựng nông thôn mới, tại tx Phú Mỹ

Đoàn GS XD NTM

Đ/c Việt, PTP.QLGDNN

8 giờ dự Lớp tập huấn kiến thức pháp luật về "Thương mại điện tử trong kỷ nguyên số", tại HT C2, TT HCCT tỉnh

Sở Công thương

Văn phòng

8 giờ 30 dự Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám – QH khóa XIV, tại UBND xã Long Phước – Bà Rịa

Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

8 giờ 30 dự Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám – QH khóa XIV, tại UBND huyện Châu Đức

Đoàn ĐBQH tỉnh

P.NCC

9 giờ Họp tổ giúp việc giải thưởng Ngọn Hải Đăng, tại Sở Nội vụ

 

Đ/c Trâm, PTP.LĐVLTL

Dự Hội diễn văn nghệ các cơ sở GDNN toàn quốc năm 2019, tại tỉnh Hà Tĩnh (01 – 05/10)

Tổng cục GDNN

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

P.QLGDNN

Tuyên truyền phòng chống TNXH, tại huyện Long Điền

P.PCTNXH

 

Chiều

14 giờ dự Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám – QH khóa XIV, tại Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa

Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

14 giờ dự Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám – QH khóa XIV, tại UBND xã Láng Lớn – Châu Đức

Đoàn ĐBQH tỉnh

P.NCC

14 giờ dự Họp phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 25, tại VP HĐND tỉnh

HĐND tỉnh

Đ/c Danh, Giám đốc Sở

14 giờ dự Họp chuẩn bị nội dung trao đổi, phát biểu ý kiến tại Hội nghị, tại Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

 

15 giờ dự Họp mặt "Kỷ niệm 28 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10/1991 – 01/10/2019", tại TT NDNGNĐ

TT NDNGNĐ

Theo thư mời

Thứ Tư

02/10/2019

Sáng

8 giờ 30 dự Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám – QH khóa XIV, tại TT VHHTCĐ xã Hòa Hội – Xuyên Mộc

Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

8 giờ 30 dự Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám – QH khóa XIV, tại UBND thị xã Phú Mỹ

Đoàn ĐBQH tỉnh

P.LĐVLTL

Tuyên truyền phòng chống TNXH, tại huyện Long Điền

P.PCTNXH

 

Tham gia đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT, tại huyện Châu Đức

P.LĐVLTL

 

Chiều

14 giờ dự Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám – QH khóa XIV, tại UBND huyện Xuyên Mộc

Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

14 giờ dự Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám – QH khóa XIV, tại UBND xã Sông Xoài

Đoàn ĐBQH tỉnh

P.LĐVLTL

14 giờ dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị và phát động phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 – 2025, tại HT A TT HCCT tỉnh

UBND tỉnh

 

14 giờ 30 dự Họp nghe báo cáo về tổng chi phí và phương án hỗ trợ di dời nhà tại tp Vũng Tàu, tại VP UBND tỉnh

UBND tỉnh

 

15 giờ dự Họp nghe báo cáo việc đầu tư các khu tái định cư trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tại VP UBND tỉnh

UBND tỉnh

 

Thứ Năm 03/10/2019

Sáng

7 giờ 30 Tham dự lễ ra mắt "Nhà tạm lánh", tại huyện Long Điền

UBND huyện Long Điền

P.BTXH

8 giờ 30 dự Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám – QH khóa XIV, tại HT huyện Đất Đỏ

Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

8 giờ 30 dự Thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết có chứa chính sách, tại Sở Tư pháp

HĐTVTĐTV XD NQ

P.BTXH

9 giờ 30 dự Họp báo cáo kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, tại VP UBND tỉnh

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

Điều tra thống kê người nghiện ma túy, tại tx Phú Mỹ

P.PCTNXH

 

Hội thảo về công tác phòng, chống mại dâm, tại tx Phú Mỹ

P.PCTNXH

 

Chiều

14 giờ dự Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám – QH khóa XIV, tại  TTHC huyện Long Điền

Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

14 giờ dự Họp triển khai Kế hoạch huấn luyện Dân quân tự vệ, Cụm huấn luyện 1 năm 2019, tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở GD&ĐT

Văn phòng

Thứ Sáu 04/10/2019

 Sáng

8 giờ 30 dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 33 (mở rộng), tại HT B TT HCCT tỉnh

Tỉnh ủy

Đ/c Danh, Phó Giám đốc Sở

8 giờ 30 dự Họp góp ý các dự án, đề án, tại Sở NN&PTNT

Sở NN&PTNT

 

Tuyên truyền phòng chống TNXH, tại huyện Long Điền

P.PCTNXH

 

Hội thảo về công tác phòng, chống mại dâm, tại tp Vũng Tàu

P.PCTNXH

 

Thanh tra, rà soát hồ sơ người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học, tại huyện Xuyên Mộc

Đ/c Hà, Phó Chánh TTra

P.NCC

Kiểm tra Quy chế dân chủ, tại tp.Vũng Tàu

P.LĐVLTL

 

Chiều

 

 

 

Thứ Bảy 05/10/2019

Sáng

Tuyên truyền phòng chống TNXH, tại huyện Long Điền

P.PCTNXH

 

8 giờ 30 Hội nghị quán triệt các định hướng phát triển của tỉnh và vai trò, trách nhiệm của công chức cấp trưởng phòng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tại HT B TT HCCT tỉnh

Lịch Tỉnh ủy

 

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC, TTra

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 06/10/2019

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC, TTra

 

Chiều

 

 

 

 

                                            

 

TL.GIÁM ĐỐC
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
(đã ký)
Lê Anh Đoàn