Lịch công tác Lịch công tác

Lịch tuần 19 - 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
( Từ ngày 13/5/2019 đến 17/5/2019)

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung, địa điểm

Người chủ trì

Thành phần

Thứ Hai 13/05/2019

Sáng

7 giờ 30 Dự lễ chào cờ đầu tuần, tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh

UBND tỉnh

Toàn thể CC&NLĐ

7 giờ 30 dự Tập huấn mô hình "Câu lạc bộ nói không với bạo lực học đường", tại tp Bà Rịa

Sở GD&ĐT

P.BTXH

8 giờ dự Hội nghị triển khai NĐ số 29/2019/NĐCP, tại tp HCM

Cục QLLĐTL

P.LĐVLTL

Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra về chính sách trợ giúp xã hội, giảm nghèo và bảo vệ chăm sóc trẻ em tại 03 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Long điền (13, 14/05)

Đ/c Hà, Phó Chánh Ttra

P.Thanh tra

P.BTXH

Chiều

15 giờ Họp tổ biên tập tình hình kinh tế xã hội phục vụ cho Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tại VP UBND tỉnh

UBND tỉnh

Đ/c Trang Đài, Giám đốc Sở

Thứ Ba

14/5/2019

 Sáng

8 giờ 30 Thông qua dự thảo tờ trình và NQ  trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 12, tại VP UBND tỉnh

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

8 giờ 30 dự Họp giải quyết khiếu nại của ông Hà Hùng Hiếu, tại VP UBND tỉnh

UBND tỉnh

P.Thanh tra

Xét duyệt quyết toán ngân sách trung ương năm 2018 tại phòng LĐTBXH tp Vũng Tàu (cả ngày)

P.KHTC

 

Kiểm tra giám sát Điểm tư vấn và chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng, tại tt Phước Bửu – Xuyên Mộc

P.PCTNXH

 

Chiều

13 giờ 30 Kiểm tra tình hình thực hiện PLLĐ trong các doanh nghiệp, tại tp Vũng Tàu

Đ/c Hùng, TP.LĐVLTL

P.LĐVLTL

16 giờ Đi thăm cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập, tại tx Phú Mỹ

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

P.BTXH

Thứ Tư

15/5/2019

Sáng

8 giờ Hội thảo "Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc" hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019, tại tp Vũng Tàu

Đ/c Điểu, Chánh Thanh tra

P.Thanh tra

Kiểm tra giám sát Điểm tư vấn và chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng, tại xã Phước Tỉnh – Long Điền

P.PCTNXH

 

Chiều

 

 

 

Thứ Năm 16/5/2019

 Sáng

Xét duyệt quyết toán ngân sách trung ương năm 2018 tại phòng LĐTBXH huyện Long Điền (cả ngày)

P.KHTC

 

Kiểm tra giám sát Điểm tư vấn và chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng, tại xã Tân Phước – tx Phú Mỹ

P.PCTNXH

 

Tuyên truyền pháp luật, tại tx Phú Mỹ

Đ/c Hùng, TP.LĐVLTL

 

Chiều

 

 

 

Thứ Sáu 17/5/2019

 Sáng

8 giờ Hội nghị tổng kết công tác điều tra, thu thập và xử lý thông tin Cung – Cầu lao động năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019, tại TT DVVL

Đ/c Hồng, Phó Giám đốc Sở

P.LĐVLTL

8 giờ Thăm gia đình công nhân bị tai nạn lao động nhân Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019

HĐ ATVSLĐ

P.Thanh tra

 

14 giờ 30 dự Nghe báo cáo kinh phí vận động tài trợ hàng năm cho người nghèo bệnh nặng không đủ khả năng chi trả viện phí, tại VP UBND tỉnh

Lịch UBND tỉnh

Đ/c Khánh, Phó Giám đốc Sở

Chiều

Kiểm tra giám sát Điểm tư vấn và chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng, tại phường Rạch Dừa – tp Vũng Tàu

P.PCTNXH

 

Thứ Bảy 18/5/2019

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật 19/5/2019

Sáng

Đăng ký làm thêm giờ

VP, KHTC, NCC

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

                                            

 

TL.GIÁM ĐỐC
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)
Đặng Thị Hạnh