Kế hoạch - Quy hoạch phát triển Kế hoạch - Quy hoạch phát triển

Kế hoạch liên tịch về việc tổ chức các hoạt động về bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020
Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và phòng, chống, tai nạn, thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em nói riêng.
- Nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật và Công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em nhằm tạo điều kiện để trẻ em được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

I. ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG, PHẠM VI, THỜI GIAN, NỘI DUNG KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Đối tượng thụ hưởng:

Trẻ em, phụ huynh, người dân tại cộng đồng.
2. Phạm vi triển khai thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

          3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 06/2020 – 12/2020.

4. Nội dung và kinh phí hỗ trợ thực hiện: Tổng kinh phí Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hỗ trợ Tỉnh Đoàn thực hiện Kế hoạch là: 107.000.000 đồng (Một trăm linh bảy triệu đồng), gồm các hoạt động cụ thể như sau:

- Phối hợp tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh năm 2020 với số tiền: 30.000.000 đồng theo quy định tại Thông tư số 29/2019/TT- BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em.

- Phối hợp tổ chức 02 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho nam thanh niên tại cộng đồng với số tiền: 77.000.000 đồng. (Sau khi đã cắt giảm 30% kinh phí theo Công văn số 1547/STC-TCHCSN ngày 20/4/2020 của Sở Tài chính về việc đề xuất cắt giảm kinh phí hội nghị, công tác phí trong nước và công tác phí nước ngoài).

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội:

- Cung cấp các tài liệu, văn bản hướng dẫn liên quan đến các hoạt động của trẻ em do 02 bên phối hợp tổ chức.
- Hỗ trợ kinh phí cho Tỉnh Đoàn tổ chức các hoạt động theo nội dung yêu cầu.
- Phối hợp và tham gia giám sát việc tổ chức triển khai các hoạt động do Tỉnh Đoàn tổ chức.

2. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí chi tiết tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020 gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 25/5/2020 để sở tạm ứng kinh phí cho Tỉnh Đoàn tổ chức hoạt động.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai hoạt động về bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo nội dung Kế hoạch đã thống nhất.
- Chịu trách nhiệm thanh quyết toán kinh phí với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sau khi tổ chức các hoạt động chậm nhất vào ngày 05/12/2020 theo quy định hiện hành.
- Báo cáo kết quả nghiệm thu thực hiện Kế hoạch liên tịch cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sau khi kết thúc thanh lý hợp đồng./. 
 

ĐẠI DIỆN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Minh

ĐẠI DIỆN

SỞ LĐTBXH

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Trúc My

 

 


Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

 • 373/TB-VPCP (22.12.2021)
  Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc...
 • 4606/LĐTBXH-KHTC (22.12.2021)
  Công văn báo cáo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gđ 2016-2021
 • 4718/LĐTBXH-TCGDNN (17.12.2021)
  Xây dựng kế hoạch năm 2022 thực hiện tiểu dự án 3 trong Dự án 5 thuộc...
 • 4286/LĐTBXH-VP (14.12.2021)
  Chương trình phối hợp giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 9
Tất cả: 5978662

 

Chuyển đổi số

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

    Tài liệu truyền thông  về TRẺ EM

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ

 

Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?