Kế hoạch - Quy hoạch phát triển Kế hoạch - Quy hoạch phát triển

Kế hoạch triển khai văn bản quy phạm pháp luật về lao động năm 2020

KẾ HOẠCH

Triển khai văn bản quy phạm pháp luật về lao động năm 2020

                                              

Căn cứ Quyết định số 1151/QĐ-LĐTBXH ngày 29/10/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Luật Lao động.

Căn cứ Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch triển khai văn bản quy phạm pháp luật về lao động năm 2020 như sau:

1. Hội nghị triển khai văn bản pháp luật về lao động cho các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (không bao gồm huyện Côn Đảo).

1.1. Nội dung thực hiện:

Tổ chức 02 Hội nghị giới thiệu, phổ biến nội dung Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động 2019 nhằm nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân nâng cao hiểu biết, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chính sách lao động.

1.2. Thời gian thực hiện: từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2020.

1.3. Kính phí thực hiện: 47.625.000 đồng (từ nguồn kinh phí: Triển khai văn bản pháp luật về lao động).

1.4. Tổ chức thực hiện:

- Phòng Lao động-Việc làm-Tiền lương chủ trì và phối hợp với Ban quản lý các KCN và Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện/thị xã/thành phố để tổ chức.

- Phòng Lao động-Việc làm-Tiền lương phối hợp với Phòng Kế hoạch-Tài chính thanh toán kinh phí cho các hội nghị.

2. Hội nghị triển khai văn bản pháp luật về lao động cho các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Côn Đảo.

2.1. Nội dung thực hiện:

Tổ chức 01 Hội nghị giới thiệu, phổ biến nội dung Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động 2019 nhằm nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân nâng cao hiểu biết, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chính sách lao động.

2.2. Thời gian thực hiện: tháng 5 năm 2020.

2.3. Kính phí thực hiện: 20.690.000 đồng (từ nguồn kinh phí: Triển khai văn bản pháp luật về lao động).

2.4.Tổ chức thực hiện:

- Phòng Lao động-Việc làm-Tiền lương chủ trì và phối hợp với Phòng Nội vụ Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Côn Đảo để tổ chức.

- Phòng Lao động-Việc làm-Tiền lương phối hợp với Phòng Kế hoạch-Tài chính thanh toán kinh phí cho các hội nghị.

3. Phát hành công văn triển khai, hướng dẫn văn bản pháp luật lao động.

3.1. Nội dung thực hiện: Phát hành công văn triển khai, hướng dẫn các văn bản pháp luật lao động.

3.2. Thời gian thực hiện: từ tháng 02 đến tháng 12 năm 2020.

3.3. Kính phí thực hiện: 7.685.000 đồng (từ nguồn kinh phí: Triển khai văn bản pháp luật về lao động).

3.4. Tổ chức thực hiện:

- Phòng Lao động-Việc làm-Tiền lương chủ trì và phối hợp với Ban quản lý các KCN và Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện/thị xã/thành phố để tổ chức.

- Phòng Lao động-Việc làm-Tiền lương phối hợp với Phòng Kế hoạch-Tài chính thanh toán kinh phí.

          - Giao cho Phòng Lao động – Việc làm – Tiền lương tham mưu, giúp lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội triển khai, báo cáo Kế hoạch này./.

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                KT.GIÁM ĐỐC

- UBND Tỉnh (để báo cáo);                                                    PHÓ GIÁM ĐỐC

- Giám đốc, các PGĐ Sở (để báo cáo);                                                              

- Phòng Kế hoạch-Tài chính (phối hợp);                                                                                         

- Lưu: VT, P.LĐVLTL.

 

 

                                                              Nguyễn Duy Hồng

 


Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

 • 373/TB-VPCP (22.12.2021)
  Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc...
 • 4606/LĐTBXH-KHTC (22.12.2021)
  Công văn báo cáo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gđ 2016-2021
 • 4718/LĐTBXH-TCGDNN (17.12.2021)
  Xây dựng kế hoạch năm 2022 thực hiện tiểu dự án 3 trong Dự án 5 thuộc...
 • 4286/LĐTBXH-VP (14.12.2021)
  Chương trình phối hợp giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 5978294

 

Chuyển đổi số

 

Dịch vụ công Mức độ 3, Mức độ 4

Thủ tục hành chính

 

    Tài liệu truyền thông  về TRẺ EM

Hỏi đáp trực tuyến

 

Thống kê - Tra cứu giải quyết hồ sơ

Góp ý - Hiến kế

 

Tài liệu - Hướng dẫn

Khảo sát mức độ hài lòng

 

 

Mail công vụ

 

Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu?